Midlertidig refusjonsordning for fastleger

Næringsdrivende fastleger og kommunalt ansatte allmennleger som utfører annet allmennlegearbeid kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og ledelse. Kriteriene for tildeling av midler ble utvidet med virkning fra 3.juli 2023. Nå er også kurs i ledelse inkludert, og flere dager kan dekkes enn tidligere.
Illustrasjon over faktorer som inngår i kvalitetsarbeid
ILL: Colorbox

Kurs i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis. Hvis ikke kurset inneholder evaluering av egen praksis må kurset ha et klart og tydelig fokus på kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Kurs vedrørende ledelse skal være innrettet mot ledelse av legetjenester i kommunene og foregå ved akkreditert utdanningsinstitusjon etter universitets- og høyskoleloven. Anbefalte grunnkurs dekkes ikke. Fullstendige kriterier ligger nedenfor på denne nettsiden.

Dette kan søkes dekket:

  • Kursavgift opp til kr 7.000 per kurs
  • Dersom kurs tas utenom arbeidstid kan det kun søkes om refusjon av kursavgift
  • Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid /praksis i arbeidstiden i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon. Det kan søkes om refusjon for inntil 6 hele, eller 12 halve dager per enkeltkurs. Kurs av større omfang kan søke om å forhåndsgodkjennes for inntil 12 hele dager per kurs
  • Kostnader dekket av Utdanningsfond II dekkes ikke, for eksempel kostnader for diett, reiseutgifter, overnatting mv
  • Ordningen er finansiert gjennom engangsbevillinger fra Helse- og omsorgsdepartementet og støtte tildeles så lenge midlene rekker
  • Søkere må bruke den digitale søknadsmodulen for å få behandlet sin søknad

Overgangsordning

Ledelseskurs som er påbegynt i perioden fra 1.juli 2022 til 1. oktober 2023 kan frem til 1.juli 2024 søkes refundert uten hensyn til tremånedersfristen. Overgangsordningen skyldes at det tok tid fra midler ble bevilget til vilkårene for tildeling var avklart.

Ta kontakt med fastlegekurs-ksfond@legeforeningen.no dersom du har noen spørsmål.