Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats (Marie Spångberg-prisen)

Formålet er å stimulere til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk, kvinnelig lege.

Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest
verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift.

Artikkelen skal være publisert i foregående år. Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens landsstyremøte.


Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2024 til: legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen. Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Fondsutvalgets medlemmer 2022-2025:

  • Berit Schei (leder)
  • Kristina Haugaa (medlem)
  • Eystein Sverre Husebye (medlem)
  • Maja-Lisa Løchen (varamedlem)
  • Kari Milch Agledah (varamedlem)

Årlig søknadsfrist offentliggjøres i Tidsskriftet.

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet

Vi bryr oss om ditt personvern. Informasjonen du gir oss i forbindelse med slike søknader, blir ikke benyttet til andre formål enn for å administrere søknaden og ordningene som sådan. Opplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for dette formålet. Les mer om Legeforeningens personvern.