Midler til prosjekt om glykert albumin i svangerskap

I 2017 tildelte Johan Selmer Kvanes′ legat midler til prosjektet Glykert albumin i svangerskap ved Johanne Holm Toft, Ph.d. kandidat, UIB, Stavanger universitetssykehus. Prosjektet ble tildelt kroner 145.500.
Gravig mor med hvit T-skjorte og rosa jakke Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Prosjektet skulle undersøke om glykert albumin er en bedre markør på glykemisk kontroll i diabetessvangerskap enn dagens markør, HbA1c. Et delmål var å se hvordan henholdsvis HbA1c og glykert albumin påvirkes av jernstatus i svangerskapet.

I tillegg ønske Toft å definere referanseintervallet for glykert albumin hos friske gravide, og evaluere om glykert albumin kan predikere resultatet av glukosebelastning hos gravide.

Dersom glykert albumin viser seg å kunne predikere resultat ved glukosebelastningstest hos gravide, vil dette på sikt kunne være betydelig ressurssparende, siden ca. 70 % av alle gravide etter nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes nå anbefales glukosebelastningstest.

Undersøkelsen ville kunne gi norske data på problemstillingen. Den sakkyndige komite vurderte at prosjektet var interessesant da det anvendte en ny analysemetode. Det var håp om at resultatet potensielt ville kunne være ressurssparende.

Les hele artiklene.

Gestational diabetes mellitus follow-up in Norwegian primary health care: a qualitative study

Glycated albumin in pregnancy: LC-MS/MS-based reference interval in healthy, nulliparous Scandinavian women and its diagnostic accuracy in gestational diabetes mellitus.