Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke

Fra legatets avkastning kan det deles ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter om diabetes. Pengene skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler. Når midler deles ut vil dette annonseres.

Felles tildelingskomité for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke i perioden 2022 - 2025.

  • Ragnar Joakimsen, leder
  • Stephen Hewitt, medlem
  • Hamza Nahoui, medlem
  • Morten Nissen Melsom, medlem
  • Ingjerd Linnebo-Eriksen, medlem
  • Per M. Thorsby, varamedlem

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet

Vi bryr oss om ditt personvern. Informasjonen du gir oss i forbindelse med slike søknader, blir ikke benyttet til andre formål enn for å administrere søknaden og ordningene som sådan. Opplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for dette formålet. Les mer om Legeforeningens personvern.

Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vårt eksterne personvernombud Henrik Gullaker på henrik.gullaker@pwc.com.