Refusjon av reguleringspremie

Premiereguleringsfondet – for privatpraktiserende (næringsdrivende) leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Mange leger har nå mottatt krav fra KLP for å dekke den årvisse oppregulering av pensjoner for nåværende og tidligere ansatte.

Premiereguleringsfondet refunderer – innenfor fondets til enhver tid tilgjengelige ramme - kostnader knyttet til de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon: Kostnader som gjelder tidligere ansatte. I tillegg kan søkes refusjon for avviklingsstilskudd til Sikringsordningen. Fondet dekker kun kostnader som gjelder tidligere ansatte med pensjonsrettigheter i Fellesordningen i KLP.

Sykepleiere skal være medlemmer av Pensjonsordningen for sykepleiere, som administreres av KLP. Denne ordningen har et annet regelverk for regulering av pensjoner for tidligere ansatte, som ikke som ikke gir tilsvarende uheldige utslag for næringsdrivende leger. Premiereguleringsfondet refunderer derfor ikke kostnader for tidligere ansatte sykepleiere.  

I samarbeid med KLP er det innført en forenklet søknadsprosess. Det enkelte legeforetak skal nå kun opplyse hvilke(n) tidligere ansatt(e) det søkes refusjon for, og slipper å innhente dokumentasjon over den enkeltes premiereserve og reguleringspremie. Disse opplysningene vil innhentes direkte fra KLP.

Søknadsfrist: Fredag 20. oktober 2023.