Satser for reiseregning, honorar og praksiskompensasjon for Legeforeningen (inkludert Utdanningsfond I)

Beregning av kompensasjon for tapt inntekt.

1.  Kompensasjon for tapt inntekt og fravær fra praksis

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer og medlemmer av fagstyret samt til alle medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og utvalg.

Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter og faglandsrådsdelegater ved deltagelse på henholdsvis landsstyremøtene og faglandsrådsmøtene samt for inviterte deltakere ved lederseminar arrangert av sentralstyret.

Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å representere Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik kompensasjon avkortes med den kompensasjon som gis av utvalgenes styrende organer. Kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte i forbindelse med spesielle oppgaver besluttes av sentralstyret. Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under Hovedavtalen er utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende alternative måter:

Kompensasjon for tapt inntekt ved fravær:

a)       Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Kompensasjon skjer til arbeidsgiver på grunnlag av regning.
b)      Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk (lønnslipp) i lønn

Praksiskompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis.

       Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis.

For 2024 fastsettes denne praksiskompensasjonen:

  • Hel dag - kr 9180
  • Kortere enn hel dag - kr 6 885
  • Halv dag - kr 4 590
  • Kortere enn en halv dag - kr 2 295
  • Inntil en time - kr 1147

2. Møtegodtgjørelse 

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen omfatter de samme medlemmer som nevnt under punkt 4 foran og utgjør kr 960 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som allerede er fullt frikjøpt. Unntatt er fullt frikjøpte ledere av yrkesforeninger som sitter i sentralstyret. Disse mottar ordinært sentralstyrehonorar.