Vedtekter

Vedtektene for Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger gis med virkning fra 1. juli 1987 slik utforming:

§ 1.

"Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger" (nedenfor kalt fondet) er opprettet 24. juni 1967 av Den norske legeforenings landsstyre.

§ 2.

Fondets formål er å fremme grunn-, videre- og etterutdanningen av leger. Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanningen av leger i perifere strøk av landet.

§ 3.

Tilskudd kan ytes til Legeforeningens avdelinger, spesialforeninger og utvalg samt til andre organisasjoner og institusjoner som arbeider med videre- og etterutdanning av leger.

Tilskuddene kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:

  1. Kurser, seminarer og møter - herunder reise- og oppholdsutgifter for foredragsholdere.
  2. Etablering og drift av regionale utdanningssentre.
  3. Utredning av spørsmål som har betydning for planleggingen av legers videre- og etterutdanning.
  4. Symposier, seminarer og konferanser om planleggingen og utformingen av legers videre- og etterutdanning.
  5. Andre formål som har sammenheng med legers videre- og etterutdanning.

§ 4.

Tilskudd kan ytes til individuelle medlemmer av Legeforeningen i form av:

  1. Korttidsstipendier inntil 3 måneder for å stimulere medisinsk forskning.
  2. Reisestipendier og forskningsstipendier for studier av legers videre- og etterutdanning.
  3. Utdanningsstipendier når støtte fra fondet anses nødvendig eller ønskelig for å kvalifisere leger til å medvirke ved videre- og etterutdanning.
  4. Korttidsstipendier for andre spesielle utdanningsformål.

§ 5.

Mottager av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til, og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen den frist som i det enkelte tilfelle blir fastsatt, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales.

§ 6.

Den norske legeforenings sentralstyre er fondets styre og treffer vedtak om plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene. Når det gjelder fondsmidlenes anvendelse, kan sentralstyret delegere avgjørelsesmyndigheten til et allsidig sammensatt "Utvalg for Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger". Ett medlem av dette utvalg oppnevnes av Helsedepartementet. De øvrige medlemmer oppnevnes av sentralstyret.

§ 7.

Legeforeningens sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for fondet. Legeforeningens utgifter til dette og til annet arbeid med videre- og etterutdanning kan etter sentralstyrets bestemmelse dekkes av fondet. Beretning og revidert regnskap skal legges frem for Legeforeningens landsstyre til godkjenning. Godtgjørelse til revisor fastsettes av sentralstyret.

§ 8.

Søknader for tilskudd fra fondet skrives på fastsatt skjema, stiles til "Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger" og sendes Legeforeningens sekretariat innen frister som kunngjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Vedtatt av landsstyret 1969 med revisjon av landsstyret 1987.