Utdanningsfond II

Den norske legeforenings fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning.

Reiseutgifter

Nye utdanningskrav for LIS3 i allmennmedisin har ingen obligatoriske krav til deltakelse i kurs som ikke er grunnkurs eller emnekurs. Slike kurs kan likevel ha stor verdi, og kan understøtte oppnåelsen av læringsmålene. Fondsutvalget for Utdanningsfond II har besluttet at fondet dekker utgifter på samme måte, enten man er i ny eller gammel ordning. Det vil etter hvert fremgå av kursbevis hvilke læringsmål kurset understøtter.

Refusjon fra Utdanningsfond II

Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler.

Søknad sendes inn etter at kurset er gjennomført.

Så lenge behandling av søknaden ikke er påbegynt (dvs. status = 'Sendt inn'), kan du selv gjøre endringer og laste opp flere bilag i søknaden. Etter at behandling er påbegynt, må manglende bilag ettersendes på epost til utdanningsfond@legeforeningen.no.

OBS! Det frarådes å bruke Internet Explorer som nettleser ved innsending av søknad, da dette kan gi problemer med å få lastet opp vedlegg og å sende søknaden. Det anbefales å bytte til Google Chrome, Edge eller annet.

Fullstendig informasjon om rettigheter fremgår av retningslinjene UII.pdf.

Refusjonsberettigede i Utdanningsfond II

  • Praktiserende spesialister
  • Allmennpraktiserende leger/ Kommuneleger
  • Leger i samfunnsmedisinsk eller arbeidsmedisinsk hovedstilling
  • Leger som ikke har gjennomført turnustjeneste/LIS1 og som ikke er i et spesialiseringsløp kan ikke søke om refusjon fra Utdanningsfond II

For å være refusjonsberettiget må legen ha full norsk autorisasjon til å drive legevirksomhet i Norge og ha drevet legevirksomhet i Norge i minst 6 måneder umiddelbart før kurset. Ved deltakelse på grunnkurs A og B i allmennmedisin gjelder ingen karenstid. Leger som i gjennomsnitt ila. seks måneder driver med legevirksomhet med minst 18,75 timer per uke i Norge eller i ideell norsk organisasjon i utlandet, har rett på refusjon fra Utdanningsfond II.

Søknadsfrist

Frist for å søke refundert utgifter er tre måneder etter avsluttet kurs. Ved kurs som går over flere samlinger er søknadsfristen tre måneder etter siste delkurs. Dette gjelder også for veiledningsgrupper. Frist for ettersending av bilag er tre måneder etter at bilag er etterspurt. Søknadsfristen fravikes kun ved sykdom. Søknadsfristen forlenges tilsvarende sykmeldingens varighet (forutsatt 100 % sykmelding).

Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler. Manglende bilag ettersendes. Fondsutvalget har en streng praksis med henblikk på retningslinjene.  

Refusjonsberettigede kurs

Kurs, kongresser og hospitering må være faglig relevant for spesialiteten, og ha et omfang av mellom seks undervisningstimer og en uke. For allmennleger må kurs og kongresser være forhåndsgodkjent for spesialiteten.
For kurs der legemiddelindustrien medvirker, se retningslinjene.

Refusjon av utgifter

Legitimerte utgifter til reise og overnatting kan søkes refundert.

Kursavgift refunderes kun for grunnkurs A, B, C, og D i allmennmedisin. For grunnkursene i samfunnsmedisin refunderes 50 prosent av kursavgiften. Kursavgift refunderes etter Legeforeningens satser. I tillegg refunderes reise- og oppholdsutgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Det er en egenandel på kr 5000,- for veiledningsgrupper, og utgifter må dokumenteres før overskytende kan søkes refundert.

Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 1350 per natt innenlands, og med inntil kr 1500 for overnatting i utlandet. Det refunderes utgifter til lunsj og middag inntil kr 400 per døgn, såfremt dette er fakturert av kursarrangør eller gjelder helpensjon på hotell. Utgifter til drosje refunderes kun i særskilte tilfeller.

Bestilling av reise og opphold

Ved gjennomføring av reiser som søkes refundert fra fond II skal rimeligste reisemåte benyttes. Benytt gjerne Legeforeningens reisebyrå: G-Travel. Reiser og opphold kan bestilles på tlf. 38 79 98 70 eller epost legeforeningen@gtravel.no

Benytt gjerne avtalene vi har med hoteller og flyselskaper som du finner under våre medlemsfordeler.

Krav til bilag

Som dokumentasjon for kurs vedlegges enten kopi av kursbevis, bekreftet deltakelse eller kopi av faktura for kursavgift. I spesielle tilfeller der det mangler kursbevis, sendes søknad innen fristen og kursbevis ettersendes.

Som dokumentasjon på reise- og oppholdsutgifter kreves spesifiserte originalbilag. Ved bruk av elektronisk billett og betaling med kredittkort, skal utskrift av reiseplan samt kvittering for betaling vedlegges søknaden.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden varierer avhengig av søknadsmengden. Når søknaden er mottatt, får søker en e-post med informasjon om saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon

e-post: utdanningsfond@legeforeningen.no

Telefon: 23 10 90 00, tastevalg 3.