Støttekollegaordningen

I en periode med påkjenninger – være seg privat eller profesjonelt – er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger.
Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - grønn logo

Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. 

Man kan ha inntil tre samtaler med en støttekollega, som får kompensasjon for sin innsats fra Legeforeningen. Støttekollegene, som har erfaring og en viss utdanning i samtale, bevarer full diskresjon om det de blir betrodd.

Støttekollegaen yter ikke legetjenester, dvs. fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, de forskriver ikke medikamenter el.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan man ta kontakt med sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

Det kollegiale støtteapparat kan kontaktes av legen selv, av pårørende, venner, kolleger eller andre. Støttekollegene kan også ta kontakt direkte med kolleger for å undersøke om det foreligger behov for støtte.

Det kollegiale støttetilbudet er landsdekkende, men det er lokalforeningenes styrer som organiserer tjenesten i eget fylke - via sine oppnevnte avdelingsledere (se navn under kontaktopplysninger om landets støttekolleger).

HUSK: Man står fritt til å kontakte en støttekollega i et annet fylke enn det man selv bor eller jobber i. 

Hvis man ønsker assistanse til å opprette kontakt med kollegastøtteapparatet, kan seksjonssjef Tone Houge Holter i Legeforeningens sekretariat bistå. Hun treffes på e-post: tone.houge.holter@legeforeningen.no, telefon (dir.) 23 10 90 00, mobil 41 61 55 10.