Fordeling på tariffområdene

Leger som jobber i Norge fordeler seg innenfor en rekke forskjellige tariffområder. Her har vi samlet statistikken om hvordan våre medlemmer fordeler seg på tariffområdene.

Dersom du ønsker å se de viktigste nyeste medlemstallene, finner du under "legestatistikk" en figur som oppdateres hver eneste dag, og under "Medlemstall Den norske legeforening (leger og studenter)" finner du mange andre sentrale medlemstall, uavhengig av fordelingen på tariffområder, også oppdatert hver dag. Eller du kan klikke på boksen "Den norske legeforening", for en grafisk fremstilling av de viktigste medlemstallene og for detaljerte Excel-tabeller som også viser medlemstall i underforenngene samt tall for godkjente spesialister blant medlemmene.

Se også Akademikernes medlemstall 

Legestatistikk (legeforeningen.no)

Merk at det er noen endringer over tid i premissene for denne rapporteringen samt endringer i arbeidsstedenes plassering på tariffområder, som gjør at tallene per tariffområde ikke nødvendigvis er helt sammenlignbare over tid. De seneste årene er alle arbeidsforhold rapportert en gang per tariffområde, dvs. at samme medlem vil være regnet på mer enn ett tariffområde dersom det er registrert bistillinger i annet tariffområde enn hovedstillingen, uansett omfanget av bistillingen.

Spekter helse består av ansatte i helseforetakene (Spekter område 10) samt medlemmer ved Lovisenberg sykehus og Martina Hansens hospital (Spekter område 13). Privatansatte består i stor grad av medlemmer som arbeider ved øvrige sykehus som har private eiere, men som er tilknyttet det offentlige helsetilbudet, blant annet i Spekter område 11 og 12, resten av Spekter SAN samt Virke-HUK, i tillegg til et mindre antall medlemmer i NHO-området (som Legeforeningen ikke har tariffavtale med) og andre privatansatte.

Spekter område 11 inkluderer Helseplattformen.

Spekter område 12 inkluderer medlemmer som jobber ved Unilabs Norge, LHL, Nimi AS, Unicare mv.

Spekter SAN inkluderer Spekter område 11 og 12 og medlemmer som jobber ved Aleris og Volvat mv. samt en lang rekke mindre arbeidssteder, dvs alle Spekter-områder under 10 og over 13.

Virke-HUK er det klart største tariffområdet for sykehusleger utenfor Spekter-områdene. Dette omfatter blant annet Diakonhjemmet Sykehus AS i Oslo, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS i Bergen, Betanien Sykehus i Bergen, Betanien Hospital i Skien, Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus, Modum Bad, Revmatismesykehuset AS på Lillehammer og diverse distriktspsykiatriske og alderspsykiatriske sentra mv.

Næringsdrivende leger omfatter det store flertallet av fastlegene som er privatpraktiserende, samt privatpraktiserende spesialister hvorav flertallet har offentlig driftsavtale, samt et mindre antall allmennleger og privatpraktiserende spesialister uten offentlig driftsavtale.

KS-området og Oslo kommune omfatter kommunalt ansatte leger, som kan være enten fastlønte fastleger (som utgjør en økende andel av fastlegene) eller øvrige leger i kommunehelsetjenesten, begge deler øker ganske raskt. Merk at legevakt ikke er registrert i medlemsregisteret som et eget arbeidsforhold, slik at det kan være flere medlemmer som deltar i legevakt enn de som er medregnet i disse tallene. Vi har dessuten trolig en underrapportering av kommunale bistillinger i disse tallene.

Av de ansatte i staten er 68 % ansatte ved universitetene, mens andre store arbeidsgivere i staten er Forsvaret, Statens institutt for folkehelse, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, STAMI og Fylkeslegekontorene. Selv om staten er eier av de aller fleste offentlige sykehusene, er medlemmene her regnet til Spekter helse som eget tariffområde, ikke staten.

Alle tallene her inkluderer et stort antall leger i bistillinger. Det er flest bistillinger for leger i kommunesektoren, både absolutt og relativt sett. Relativt sett er det dernest flest bistillinger blant leger med hovedstilling i staten og blant privatansatte leger, samt fastleger med bistilling i kommunesektoren. Absolutt sett er derimot flere bistillinger i helseforetakene (Spekter område 10) enn i staten, men relativt sett utgjør dette en mindre andel av alle arbeidsforholdene i helseforetakene (Spekter område 10) enn i de øvrige nevnte tariffområdene.