Yrkesaktive leger i Norge

2019-1 Medlemmer av Legeforeningen i helseforetakene fordelt på stilling per 10. januar 2019

18. juli 2012
  Helseforetak  Totalt Overordnet Lege i spesialisering (LIS 2 og 3) eller legespesialist LIS 1 (tidl. turnuslege) Andre**
 Oslo Universitetssykehus HF 3 054

1 578

1 146 
31 
299 
 Helse Bergen HF

1 543

751 
667 
    48 

77 

 St.Olavs hospital HF 1 229  669 
491 
42 
 
27 
 Akershus Universitetssykehus HF 1 061 468 
497 
38 
58 
 Vestre Viken HF
1 051
508 
451 
52 
  
40 
UNN HF inkl. Harstad og Narvik mv. 951

439 

409 
53 
  50 
 
 Sykehuset Innlandet HF 942     413 
 
399 
 95 
35 
 
 Helse Stavanger HF
861
386 
389 
43 
43 
 Sørlandet sykehus HF 786
367 
 
328 
60 
31 
 
 Helse Møre og Romsdal HF 718
334 
302 
73 

 
 Sykehuset Østfold HF 678 307 
314 
39 
18 
 Sykehuset i Vestfold HF 625 297 

261 

44 
23 
 Nordlandssykehuset HF 450

   209 

180 
45 
16 
 
 Sykehuset Telemark HF 417 197 
172 
35 
 
13 
 Helse Fonna HF
369
158 
 
155 
41 
15 
 Helse Nord-Trøndelag HF 341
155 
149 
31 
 

 Helse Førde HF 287
130 
 
103 
40 
14 
 Helse Finnmark HF 167 80  59  26 
 Helgelandssykehuset HF 173
67 
   66 
 
30 
10 
 

 Sunnaas sykehus HF

56 

25 

25 

           
 Sum (avrundet)

15 780

7 550

6 570

860
800

 

Tallene er trolig gjennomgående for lave, pga at mange medlemmer står med ukjente arbeidsforhold i medlemsregisteret, særlig blant medlemmer av Yngre legers forening.

Ansatte direkte i de regionale helseforetakene kommer i tillegg til tallene foran.

Disse tallene omfatter fom. 2017 alle registrerte arbeidsforhold, både hoved- og bistillinger, heltid og deltid. Tabellene fom. 2017 er derfor ikke sammenlignbare med tallene før 2017.

Merk at det finnes sykehusleger også utenfor helseforetakene, blant annet ved Lovisenberg Diakonale sykehus og ved andre privateide sykehus, som hovedsakelig ligger under Virkes tariffområde, men hvorav noen er på vei over til Spekter utenfor helseforetakene (i likhet med Lovisenberg).

Totalt sett skal det være ca 950 turnusleger i sykehus. Tallene i tabellen for antallet turnusleger er noe for lave, hovedsakelig pga manglende innrapportering fra medlemmene til Legeforeningen. Men det finnes også turnusleger i sykehus utenfor helseforetakene, og det finnes også turnusleger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, spesielt blant utenlandske statsborgere.

** "Andre" omfatter 420 i vitenskapelige stillinger (213 av disse er stipendiater (inkl. forskningsstipendiater), i tillegg er 51 post.doc.stipendiater og 94 er forskere eller forskningsledere/sjefer (stillingsbetegnelser), ellers er jo de fleste vitenskapelige stillinger registrert ved universitetene og ikke ved helseforetakene), 184 i administrative stillinger (kun de som har en stillingsbetegnelse som indikerer dette, ekskl. de som ellers er nevnt her), 43 praksiskonsulenter, 12 bedriftsleger mv. samt diverse andre stillingsbetegnelser eller ukjent stilling. Enkelte av disse er samtidig også ansatt i stilling som sykehuslege. Dette gjelder særlig for en del av de vitenskapelige stillingene.

Totalt sett er det 57 flere medlemmer av Yngre legers forening enn av Norsk overlegeforening i helseforetakene når vi ser på alle arbeidsforhold. Denne forskjellen ville vært større dersom vi hadde en mer fullstendig registrering av turnuslegene i helseforetak og for øvrig blant medlemmene av Yngre legers forening, hvor svært mange står med ukjent stilling. På den annen side er det trolig mange som nå er blitt overleger, som fortsatt står registrert som leger i spesialisering og dermed fortsatt er Ylf-medlemmer.

Dersom vi kun regner ett arbeidsforhold per medlem, dvs. registrert hovedstilling, har Norsk overlegeforening 40 flere medlemmer i helseforetakene enn Yngre legers forening. 

Yngre legers forening har imidlertid flere yrkesaktive medlemmer enn Norsk overlegeforening utenfor helseforetakene, blant annet turnusleger i kommunene og stipendiater.

Begge disse yrkesforeningene har blant sine medlemmer som er sykehusleger, også mange utenfor helseforetakene, blant annet Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, Martina Hansens hospital og mange andre mindre sykehus/institusjoner som har private eiere, men som likevel regnes som en del av det offentlige helsetilbudet, samt et langt mindre antall medlemmer innenfor det mer "rent private" helsetilbudet.

Totalt sett har Yngre legers forening i øyeblikket 314 flere ordinære medlemmer enn Norsk overlegeforening, men Norsk overlegeforening har flere registrerte arbeidsforhold totalt sett. Samtidig har Norsk overlegeforening nesten 2 200 ikke-yrkesaktive medlemmer (hovedsakelig pensjonister) eller medlemmer som er 70 år og eldre, mens Yngre legers forening bare har ca 75 ikke-yrkesaktive medlemmer.

Totalt sett har derfor Yngre legers forening langt flere yrkesaktive medlemmer enn Norsk overlegeforening, mens forskjellen er mindre for det totale medlemstallet.