Medlemsrapporter yrkesforeninger

Her finner du medlemsrapporter for hver enkelt yrkesforening. Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt yrkesforening på mange ulike tidspunkter, i begynnelsen av hver måned.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Merk at Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er en fagmedisinsk forening, mens Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er en yrkesforening. LSA har langt flere medlemmer enn Norsk samfunnsmedisinsk forening. De fleste av medlemmene av LSA som ikke er medlemmmer av Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM), er ikke spesialister i samfunnsmedisin. Andelen spesialister i samfunnsmedisin er dermed langt høyere i Norsk samfunnsmedisinsk forening enn i LSA. Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) har relativt få yrkesaktive ordinære medlemmer som er uten spesialistgodkjenning.

Medlemskap i yrkesforening styres som hovedregel av typen hovedstilling. LSA har (i likhet med NORSAM, men i mindre grad) flere spesialister enn ikke-spesialister blant sine yrkesaktive medlemmer. Men bare er mindretall av de yrkesaktive spesialistene i LSA er spesialister i samfunnsmedisin, mens det er noe flere yrkesaktive spesialister i allmennmedisin i LSA, og de øvrige er fordelt på mange forskjellige spesialiteter. Dobbeltspesialister er her regnet med i tallene både for samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM)

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er en fagmedisinsk forening som ble opprettet ved innføring av fagmedisinske foreninger som organisasjonsledd fra 1.1.2007.

Det er betydelig overlappet av medlemskap mellom Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) og LSA, men det er også blant medlemmene av Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) en del medlemmer av Af og Of, og noe færre medlemmer i LVS, Ylf og Namf.

Av de øvrige ordinære medlemmene i LSA er det flere medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin enn i NORSAM, og også en del medlemmer av Norsk indremedisinsk forening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin, mens en god del av de øvrige LSA-medlemmene ikke er medlem av noen fagmedisinsk forening eller er fordelt på en rekke andre fagmedisinske foreninger enn de som er nevnt her.

Du finner oppdaterte medlemstall i tabellene for hver enkelt yrkesforening og hver enkelt fagmedisinsk forening, se evt lenker fra åpningssiden på legestatistikken.

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

Norsk arbeidsmedisinsk forening er en yrkesforening som har flere medlemmer enn Norsk forening for arbeidsmedisin, som er en fagmedisinsk forening. Medlemskap i yrkesforening styres som hovedregel av typen hovedstilling. Namf har bare litt flere spesialister enn ikke-spesialister blant sine yrkesaktive medlemmer. Men ikke alle de yrkesaktive spesialistene i Namf er spesialister i arbeidsmedisin, det er også spesialister fordelt på mange andre forskjellige spesialiteter blant medlemmene i Namf.

Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam)

Norsk forening for arbeidsmedisin er en fagmedisinsk forening som ble opprettet ved innføring av fagmedisinske foreninger som organisasjonsledd fra 1.1.2007 og som har færre medlemmer enn Namf.

Det er en del overlapp av medlemskap mellom Norsk forening for arbeidsmedisin og Namf. Av de øvrige ordinære medlemmene av Norsk forening for arbeidsmedisin er det mange medlemmer av Of og LSA, noe færre Ylf,  og et mindre antall medlemmer Af, LVS, og PSL. 

Av de ordinære medlemmene i Namf er det også en del medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin, Norsk indremedisinsk forening, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Norsk Psykiatrisk forening, mens en stor andel av de øvrige Namf-medlemmene enten ikke er medlem av noen fagmedisinsk forening eller er fordelt på en rekke andre fagmedisinske foreninger enn de som er nevnt her.

Du finner oppdaterte medlemstall i tabellene for hver enkelt yrkesforening og hver enkelt fagmedisinsk forening, se evt lenker fra åpningssiden på legestatistikken.