Åpen post: Gode overganger for ungdom i helsevesenet

Overgangen fra barnesentrert omsorg til voksensentrert omsorg i helsevesenet, er en sårbar fase for unge mennesker med fare for forverring av deres helsetilstand. Dette vil bli drøftet på faglandsrådet 2021.

Karianne Tøsse (leder i Interessegruppe i ungdomsmedisin i barnelegeforeningen) vil på faglandsrådsmøte 2021 presentere arbeidet med gode overganger for ungdom i helsevesenet og veilederen som er utarbeidet i forbindelse med dette arbeidet.

Overgangen fra barnesentrert omsorg til voksensentrert omsorg i helsevesenet, er en sårbar fase for unge mennesker med fare for forverring av deres helsetilstand. I Norge skjer overføringen til voksenomsorgen som oftest det året de unge voksne fyller 18 år. Nasjonalt og internasjonalt er det arbeidet for å gjøre overgangen til voksenomsorgen best mulig.

Vi tenker på overgangen til voksenomsorgen som er gradvis prosess som starter på barne- og ungdomsklinikken fra ungdommene er ca. 12 år gamle og fortsetter når de kommer over i voksenomsorgen i spesialisthelsetjenesten eller hos fastlegen. Overgangen handler altså ikke bare om den praktiske overføringen til voksenomsorgen det året de unge voksne fyller 18 år. På barne- og ungdomsklikkene jobber vi med å hjelpe ungdommene til å bli mer selvstendige og til selv å gradvis ta ansvaret og mestre behandlingen av sin sykdom og helse.

Målet var å lage en anvendelig veileder som kan brukes i alle overganger i helsevesenet og som kan tilpasses det enkelte fagfelt og geografi. Den gir praktiske råd til organisering, ansvarsfordeling og inneholder maler for samtale med ungdommer, overgangsplan og eksempel på overføringsnotat og sjekklister.

I arbeidet videre med gode overganger i helsevesenet, er det viktig at det ikke bare er barneleger som står for dette arbeidet. Mottakelsen i voksenomsorgen er veldig viktig og kanskje det de unge voksne opplever som vanskelig. Det er derfor viktig at informasjon om denne veilederen deles med fastleger, voksenspesialister og ungdommer.