Sak 1 Godkjenning av innkalling

Faglandsrådet skal på faglandsrådsmøtet fatte vedtak om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover.

Tidspunkt og sted for faglandsrådsmøte har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden september 2021. Innkalling av delegatene skjedde ved e-post av 21. februar 2022 med frist for påmelding 20. mars 2022. Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding, og det er sendt påminnelser til innkalte delegater om å melde seg til møtet. Faglandsrådsmøtet 2022 (legeforeningen.no) Fagstyret har besluttet at Faglandsrådsmøtet 2022 gjennomføres fysisk i Legenes hus med mulighet for digital deltakelse. Fagstyret behandlet innkallingen i møte 23. mars og vedtok å innstille på at innkallingen godkjennes. Innstilling til vedtak: Innkallingen til faglandsrådsmøte 27.-28. april 2022 godkjennes.

Med vennlig hilsen

Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret