Landsstyret

Landsstyrets sammensetning

Landsstyrets sammensetning for perioden 1.9.2019-31.8.2021.

Landsstyret
Antallet representanter endres ikke i perioden. Landsstyrets sammensetning fremgår av Legeforeningens lover.

§ 3-1-1 Sammensetning

(1) Landsstyret består av sentralstyret, representanter for avdelingene, regionutvalgene og representanter for spesialforeningen Eldre legers forening.

(2) Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som slutter på ulike tall.

(3) Avdelingene, regionutvalgene og Eldre legers forening skal ha følgende representasjon:

1. Lokalforeninger er representert ved sin leder samt ytterligere en representant per påbegynt 2000 medlemmer utover 2000 medlemmer. 2. Regionutvalget er representert med leder. Dersom denne er lokalforeningsleder, skal det velges ny landsstyrerepresentant fra lokalforeningen.

3. Yrkesforeninger velger en representant per påbegynt 1000 medlemmer.

4. Yrkesforeningene velger i tillegg samlet 50 representanter fra lokalforeningsområdene. Intern fordeling av disse avhenger av den enkelte yrkesforenings andel av Legeforeningens medlemmer. Fordelingen meddeles av sentralstyret per 1. februar i år som slutter på ulike tall. Alle yrkesforeninger skal være representert med minst ett medlem. Valget skjer etter regler som følger av § 3-5-4, 1. ledd.

5. Fagmedisinske foreninger velger til sammen 20 representanter. De fagmedisinske representanter velges etter prosedyre som beskrevet i § 3-6-4, 4.–7. ledd.

6. Norsk medisinstudentforening velger 6 representanter.

7. Eldre legers forening velger 2 representanter.

(4) Med medlemmer i 3. ledd, nr. 1 - 3 forstås medlemmer i avdelingene som er obligatorisk tilmeldt, herunder medlemmer som er gått av med alders- eller uførepensjon. Representasjonen etter 3. ledd nr 1 - 4, avgjøres på grunnlag av medlemstallet per 1.2. i år som slutter på ulike tall.

(5) Vararepresentanter velges for hver gruppe, som hovedregel i rangert orden. Det kan velges flere vararepresentanter enn faste representanter.

(6) Trer en representant ut av det organ han/hun representerer i perioden, trer vedkommende automatisk ut av landsstyret og vararepresentant trer inn, om nødvendig etter supplerende valg/oppnevning.

(7) Hvis landsstyrerepresentant som representerer avdeling trer inn i sentralstyret, skal vararepresentant fra vedkommende avdeling tre inn på vedkommendes plass i landsstyret.

(8) Sentralstyrets varamedlemmer, valgkomiteens medlemmer og desisorene deltar i landsstyrets forhandlinger uten stemmerett dersom disse ikke er valgte representanter i landsstyret.

Landsstyret

Fra 1.9.2019 har landsstyret følgende sammensetning basert på medlemstall per 1.2.2019.

 • Sentralstyret, 9 representanter
 • Lokalforeningene, 19 + 7 etter medlemstall – til sammen 26 representanter
 • Yrkesforeningene (medlemstall per 1.2.2019) – til sammen 35 representanter
  - AF (7)
  - LSA (2)
  - LVS (1)
  - Namf (1)
  - Of (11)
  - PSL (2)
  - Ylf (11)

Yrkesforeningenes geografiske representasjon (medlemstall per 1.2. 2019) – til sammen 50 representanter
- Af (11)
- LSA (2)
- LVS (1)
- Namf (1)
- Of (16)
- PSL (3)
- Ylf (16)

 • Fagmedisinske foreninger, 20 representanter
 • Norsk medisinstudentforening, 6 representanter
 • Regionutvalg, 4 representanter
 • Eldre legers forening, 2 representanter

Sum representanter i landsstyret 152 representanter.