Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomiteens oppgaver

Spesialitetskomiteen skal, i nært samarbeid med vedkommende fagmedisinske forening, overvåke og vurdere forhold av betydning for spesialist- og etterutdanning i vedkommende spesialitet.
13. oktober 2021

Sentrale oppgaver

Henvendelser fra sekretariatet til spesialitetskomiteene må besvares så snart som mulig. For saker som er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser (se under) gjelder konkrete tidsfrister og krav til prosessen. Spesialitetskomiteens medlemmer kan fordele faste oppgaver mellom seg.

Kommunikasjon mellom sekretariatet og spesialitetskomiteenes medlemmer foregår hovedsakelig per e-post. Det er derfor svært viktig at  komitemedlemmene sørger for å oppdatere sine kontaktopplysninger på min side.

Komitemedlemmene skal benytte spesialitetskomiteens brevmaler og ikke arbeidsgivers. Brevmalene anbefales arkivert i spesialitetskomiteens eget grupperom i Teams. Dette grupperommet kan benyttes til komitearbeid, med unntak av sakkyndig vurdering av søknader om spesialistgodkjenning som skjer i separat grupperom.

Informasjon om digitale grupperom

Krav til saksbehandlingen

I saker der Legeforeningen avgir faglig råd til Helsedirektoratet må også vi overholde forvaltningslovens tidsfrister.

Forvaltningsloven er en generell lov som angår alle de former for saksbehandling som statlige og kommunale organer driver.

Forvaltningsloven, § 11 a, fastslår at forvaltningsorganene skal forberede og avgjøre en sak uten ugrunnet opphold. Videre er det pålagt forvaltningen en plikt til å orientere parten hvis det er forventet at svaret på saken vil ta uforholdsmessig lang tid.

Kommunikasjon mellom sekretariatet og spesialitetskomiteenes medlemmer foregår hovedsakelig per e-post. Det er derfor svært viktig at  komitemedlemmene sørger for å oppdatere sine kontaktopplysninger på min side.