Gjennombruddsprosjekt psykiatri: Bruk av tvang

4 Problemområder og forbedringsmuligheter i bruken av tvang

5. mars 2012

Otto Brun Pedersen

4.1 Hva foreslo ekspertgruppa og hva valgte gruppene?

Akuttpsykiatrisk behandling innebære en rekke situasjoner der det er aktuelt å vurdere bruk av tvang. Til sammen utgjør disse situasjonene en handlingsrekke av vurderinger og tiltak, som ofte gjentar seg for hver behandlingsepisode (figur 3).

 

Figur 3. Situasjoner der det kan være aktuelt med bruk av tvang i akuttpsykiatrisk behandling.

Figur 3. Situasjoner der det kan være aktuelt med bruk av tvang i akuttpsykiatrisk behandling.

Effektivt forbedringsarbeid dreier seg om å finne fram til de svakeste leddene i slike handlingsrekker, og sette i verk tiltak som kan styrke dem. Hvilke områder som trenger å forbedres, vil variere fra sted til sted. Valg av innsatsområde kan derfor bare vurderes av dem som kjenner arbeidet ved den aktuelle behandlingsenheten.

På det første forbedringsseminaret i Gjennombruddsprosjektet hadde ekspertgruppa fått til oppgave å identifisere områder hvor forbedringstiltak kunne føre til redusert bruk av tvang. Forslagene fra gruppa var dels basert på litteratur, dels på klinisk erfaring. Forslagene, som er gjengitt i figuren, omfattet de fleste leddene i handlingsrekken.

I løpet av prosjektet fant de enkelte sengepostene fram til hver sine forbedringsområder, ut fra sitt kjennskap til lokale forhold. Områdene er fordelt langs hele handlingsrekken for vurdering og bruk av tvang. Det er ganske godt sammenfall mellom hva ekspertgruppa foreslo, og hva de enkelte sengepostene tok fatt i. I tillegg er det noen poster som har funnet forbedringsområder som ekspertgruppa ikke hadde tenkt på.

 

4.2 Iverksatte tiltak og oppnådd endring

  

Institusjon Mål Tiltak Endring
Aker sykehus, Akuttavdelingen Redusere bruken av mekaniske tvangsmidler med 30% Miljøtiltak: Best kvalifisert personale, lege, miljøkontakt skal arbeide fast med pasienten før og etter beltelegging
Undervisning og endrede rutiner
57 %
Aker sykehus, Regional observasjonsenhet, Dikemark Pasientene skal oppleve:
Større frihet og medbestemmelse
Færre ubegrunnede interveneringer og kontrolltiltak
Reduksjon i aggressive utbrudd 30%
Forenklet husordensreglement
Bedret informasjon
Rutine for tverrfaglig utarbeiding av individuell plan
30 %
Aust-Agder Sentralsjukehus Reduksjon av opplevd og faktisk bruk av tvang Informasjon til pasientene og bevisstgjøring av personalet  
Buskerud sentralsykehus
Akutt G-11
Redusere antall timer i mekaniske tvangsmidler med 20% Informasjonsbrosjyre om Psykisk helsevernloven og regler til alle pasienter  
Fylkessjukehuset i Haugesund Reduksjon i antall «tvangsdøgn» med 25%
Redusere opphold på tvangsparagraf til 20%
Individuell plan som verktøy. Informasjon. Intervju om opplevd tvang
Gjennomgang 3 gg./uke
Holdningsarbeid
49,5 %
30%
Fylkessjukehuset i Molde Pasientens opplevelse av krenkelse med tvangsbehandling med medikamenter med 20% Rutiner for: Tverrfaglig vurderingsmøte, forsamtale med pasienten, informasjon og motivasjon, ettersamtale For få pasienter
Sikkerhetsposten, Hjelset Redusere pasientenes opplevelse av tvang med 20% Utarbeide skjemaer for beltelegging og skjerming, nye rutiner for begrensning av pasientenes autonomi, holdningsendring For få til måling,
stor nytteverdi
Innherad sykehus, akuttpsykiatrisk avdeling Gjennomsnittlig liggetid på observasjonsparagraf skal ikke være lenger enn 4 dager
Utarbeide tvangsprofil
Utarbeide flytskjema som strukturerer utredningen av pasienter innlagt på tvungen observasjon Reduksjon til 3,4 døgn = 50%
Nordland Psykiatriske Sykehus
A-posten, Sikkerhetspost Rehab. 3
Redusere opplevd tvang med 20% Informasjon til pasienter og personalet, undervisning, systematisering av pasienters deltakelse i behandlingsplan, bedret samarbeide mellom miljøpersonalet og stab Reduksjon
På flere parametre ca. 10%
NPS, akuttpost Sør - 4 Redusere opplevd tvang med 20% Fellesmøte og systematisk vekt på arbeidet med individuell behandlingsplan Ca. 10 %
Oppland Sentralsykehus Gjøvik Pasientenes opplevelse av tvang skal reduseres med 50% Endring av personalets holdning til og rutiner rundt hvordan pasienter får informasjon om regler og rutiner. Nye forbedrede regler og rutiner Forskjellige parametre: 60%
50%
12,5%
21,4%
Regionsykehuset i Tromsø, Psyk. Akuttpost nord 1 Redusere antall pasienter på tvungent ettervern med 25% Bedre planlegging med skjema starter tidligere (ved innleggelsen) og pasienten tas med. Bedrede rutiner for samarbeidet utenfor sykehuset 33%
Regionsykehuset i Tromsø, Psyk. Akuttpost Sør 1 Redusere antall liggedøgn på tvang med 25% Bevisstgjøring, heldagsseminar, tvang som tema på møter, nye rutiner på rapporter med gjennomgang av tvangsinnlagte hver dag 34%
Sanderud sykehus, post A 2 Redusere skjermingsvarighet med 25% Lage og bruke kriterier for når skjerming skal anvendes
Undervisning og motivering
Rutine for diskusjon av skjerming på journalmøter
54%
Telemark sentralsjukehus seksjon for Akuttpsykiatri Redusere bruk av innleggelse med tvang på ø.hj. hos ikke-psykotiske pasienter ved spørsmål om suicidalfare med 20% 1. Skriftlig informasjon til primærlegene/legevakt.
2. Flytskjema for egen primærvakt
3. Intern informasjon til alle legene
4. Behandlingsplaner
5. Internt seminar
50%
Psykiatrisk fylkesavdeling Tønsberg Redusere antall episoder og timer brukt til beltelegging med 20% Innføre observasjonsverktøy
Internundervisning om tvang
Gjennomsnittstid pr. episode redusert med 42%
Haukeland sykehus, Psykiatrisk klinikk Post 1 Øke pasientenes tilfredshet med 20%:
1) Med oppholdet
2) Informasjon under oppholdet
3) Informasjon om tvang under oppholdet
Systematisert informasjon med sjekklister. Utarbeide nye skjemaer 1) Uforandret
2) 25%
3) 54%
Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal 1) Alle pasientene skal være informert om innleggelsesparagraf
2) God nok informasjon om hva paragrafen betyr
3) Antall pasienter som ikke opplever noen krenkelse
4) Antall pasienter som ikke opplever noen tvang
Informasjon til personalet
Utarbeidelse av skriftlig informasjonsmateriale som er lett å forstå, alle pasienter får dette og kvalitetssikring av at pasienten faktisk har forstått det
1) 45,8%
2) 29%
3) 16,66%
4) 25%
Ullevål sykehus
Avdeling for akuttpsykiatri

 

Redusere varigheten av beltelegging med 20 % 1. Intervensjonsskjema for beltelagt pasient
2. Vurderingsskjema for beltel agt pasient
3. Standard for føring av tvangsmiddelprotokoll
4. Prosjekt i prosjektet
Kontinuerlig informasjon til postene i prosjektperioden for å for å bidra til refleksjon og bevisstgjøring rundt problemstillingen
Varighet av beltelegging redusert med 50 %