Gjennombruddsprosjekt psykiatri: Bruk av tvang

Rapport om gjennombruddsprosjekt i psykiatri om bruk av tvang (2002). Kr 80.

Norge har langt høyere andel tvangsinnlagte enn andre land i Europa. Akuttavdelingene er den eneste avdelinger som har ansvar for øyeblikkelig hjelp-mottak av psykiatriske pasienter på døgnbasis. Det er store variasjoner i antall akuttplasser i forhold til innbyggertall og antall innleggelser har økt mens gjennomsnittlig oppholdstid er redusert betydelig. Gjennombruddsprosjektet har sett systematisk på deler av bruk av tvang med mål om bedret kvalitet på tilbudet til pasientene. 

Redaktører:
Juan Robbie Mathisen
Per A. Føyn

Redaksjonskomité:
Bjørn Heimdal
Tordis Sørensen Høifødt
Dagfinn Jakobsen
Maria Knutzen
Haldis Økland Lier
Otto Bruun Pedersen