Gjennombruddsprosjekt psykiatri: Bruk av tvang

Forord

5. mars 2012
Etter å ha gjennomført gjennombruddsprosjekt med keisersnitt som tema i 1998/99 og intensivmedisin (respiratorbehandling) i 1999/2000, gikk utfordringen til Norsk psykiatrisk forening om å engasjere seg i det tredje gjennombruddsprosjektet. Foreningen trengte ikke lang tid før den bestemte seg for å involvere seg i et gjennombruddsprosjekt.

Neste skritt var valg av forbedringsområde. Noen av oss ble nok ganske skjelvne da foreningen meddelte at de ville gå løs på bruk av tvang i psykiatrien. Det var upløyd mark for den type forbedringsprosjekt gjennombruddsmetodikken representerer, noe som gjorde det ekstra spennende. Men temaet oppfylte i aller høyeste grad kriteriene for et område som egner seg for prosessforbedring: vanlig, viktig og vanskelig. Dessuten var det en skikkelig utfordring av de involverte å gå løs på et felt der norsk psykiatri ble kritisert for å drive dårlig medisin.

Det har vært utrolig spennende og morsomt å følge prosessen fra første til siste forbedringsseminar. Det har vært flott å oppleve det engasjement, den entusiasme og faglighet som har kommet til utrykk i forbedringsteamenes arbeid og gjennom de mange innlegg og diskusjoner vi har opplevd på samlingene. Og ikke minst å se de flotte, informative og kreative posterpresentasjonene, gjorde et sterkt inntrykk. Her har pasientens ve og vel stått i fokus fra første stund!

Prosjektet har også vært en sterk dokumentasjon av godt tverrfaglig arbeid i praksis. Ser vi på yrkesbakgrunnen på alle personene som har vært med i teamene på de deltakende sykehus, finner vi syv forskjellige yrkesgrupper representert (hjelpepleier, pleieassistent, miljøterapeut, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, psykolog og psykiater). Vi har fått klart synliggjort hva man kan få til når de tverrfaglige teamene fungerer og evner å integrere det beste fra alle involverte faggrupper.

Vi som er med og organiserer gjennombruddsprosjektene, lærer noe hver gang. På metodesiden har det vært særlig spennende å se hvordan veilederkorpset har greid å utvikle bruken av statistisk prosesskontroll. Derfor har dette prosjektet blitt svært godt dokumentert gjennom denne rapporten, som i tillegg til å beskrive prosjektet og resultater, har blitt en god innføring i hvordan godt prosessforbedringsarbeid kan drives.

Svært mange som har deltatt i prosjektet, har fremhevet betydningen av den gode veiledningen for å oppnå de flotte resultatene vi har sett dokumentert. Veilederne fortjener en stor takk for at de har stilt opp på dette og tidligere prosjekter. Legeforeningen er svært glad for å ha dem på laget i arbeidet med å gjøre et godt helsevesen enda bedre. En spesiell takk til Aleidis Skard Brandrud som spilte en sentral rolle som koordinator i oppstartfasen.

Gjennombruddsprosjektene er initiert og delvis finansiert av Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II). Psykiatriprosjektet er også økonomisk støttet av Sosial- og helsedepartementet. Vi takker også Statens helsetilsyn for faglig støtte.

Hans Asbjørn Holm
Den norske lægeforening