Gjennombruddsprosjekt Psykiatri I - vedlegg 1

 

Ekspertgruppa, januar 2001
(Revidert versjon i forhold til ny psykisk helsevernlov)

INTERVJU OM ERFARINGER FRA OPPHOLD I
AKUTTPOSTEN VED......................................SYKEHUS

Intervjuet kan introduseres til pasienten på denne måten:

Her ved avdelingen prøver vi å forbedre tilbudet til pasientene. Vi vil gjerne stille deg noen spørsmål om hvordan du opplevde å være innlagt hos oss. Skjemaene er anonyme, slik at ingen kan tilbakeføre noe av det du sier til deg.

Er det noe du vil spørre om før vi begynner?

Fylles ut av intervjueren:
Pasientens Kjønn:       Mann        Kvinne       Alder:        år

Utskrivningsdato:.............................................

Tidligere innlagt:       ganger

Innleggelsesparagraf aktuelle innleggelse:

Varighet aktuelle innleggelse:        dager

Bruk av mekaniske tvangsmidler under oppholdet:       Ja        Nei

Bruk av farmakologiske tvangsmidler under oppholdet:        Ja       Nei

Tvangsbehandlingsvedtak under oppholdet:        Ja        Nei

Sett en ring rundt aktuelt svaralternativ

1. Var det deg selv eller andre som mente at du burde innlegges denne gang?

1. Det var bare min idé
2. Andres
3. Både min og andres
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

Hvis det var andres idé, hvem mente at du burde innlegges denne gangen?

................................................

2. Ønsket du selv å bli innlagt?


1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

3. Selv om det var andre som mente at du skulle dra til sykehuset, var du selv enig i at du trengte innleggelse?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

4. Har du fått beskjed om hvilken paragraf i Psykisk Helsevern loven du er innlagt etter?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

5. Hva betyr det at du er innlagt på denne paragrafen?

1. Frivillig innlagt
2. Frivillig, men kan holdes tilbake mot min vilje (paragraf 2-2)
3. Mot egen vilje/ufrivillig til observasjon i inntil 10 dager (begjært innlagt etter
paragraf 3-6)
4. Mot egen vilje/ufrivillig på ubestemt tid (begjært innlagt etter paragraf 3-7)
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

6. Har du fått god nok informasjon om de juridiske forholdene ved innleggelsen? (forhold knyttet til frivillig/ufrivillig innleggelse hva paragrafene står for)

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

7. Følte du deg noen gang nedverdiget under dette oppholdet på sykehuset?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

Hvis ja, hvilken hendelse tenker du på?

...............................................

8. Følte du deg noen gang fratatt myndighet under dette oppholdet på sykehuset?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

Hvis ja, hvilken hendelse tenker du på?

................................................

9. Opplevde du at det under oppholdet ble brukt fysisk makt mot deg (ved at du for eksempel ble lagt i gulvet, holdt fast ved hjelp av belter eller på annen måte)?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

10. Opplevde du under oppholdet at du ble isolert mot din egen vilje (i isolat eller på skjerming)?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

11. Opplevde du under oppholdet å få medisin mot din egen vilje?

1. Ja
2. Nei
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

12. Opplevde du under oppholdet at din frihet ble begrenset på noen av disse områdene? (flere svar mulig)

1. Å gå ut alene
2. Å få besøk
3. Å ringe på telefon
4. Andre begrensninger
5. Ingen begrensninger
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

13. Opplevde du at noe av den tvangen du var utsatt for var nødvendig?

1. Helt nødvendig
2. Nødvendig
3. Unødvendig
4. Helt unødvendig
9. Vet ikke
0. Svarer ikke

14. Hvis du opplevde at noe av tvangen var nødvendig, vil vi gjerne vite hvilket område du tenker på. (flere svar mulig)

1. Tvangsbehandling med medisiner
2. Tvangstiltak i form av medisiner
3. Tvangstiltak i form av belter
4. Begrensninger i å få gå ut alene
5. Begrensninger i å få ringe i telefon
6. Isolasjon eller skjerming
7. Annet

Hvis du tenker på et annet område, hva er det?

................................................................................................

15. Opplevd bruk av tvang under oppholdet

Bildet nedenfor forestiller en stige. Tenk deg at det øverste trinnet står for at du har opplevd maksimalt av tvang under oppholdet, og at det nederste trinnet står for at du ikke har opplevd tvang i det hele tatt. Finn ut hvilket trinn på stigen under som passer best for det som skjedde med deg og merk av dette trinnet. For eksempel hvis du ikke opplevde noen form for tvang, setter du ring rundt trinn 1. Hvis du opplevde at du var utsatt for maksimal bruk av tvang, sett ring rundt trinn 10.

10
(Maksimal bruk av tvang)

9

8

7

6

5

4

3

2

1
(Minimal bruk av tvang)

Svarer ikke
Vet ikke

Sett en ring rundt aktuelt svaralternativ