Gjennombruddsprosjekt Psykiatri I - vedlegg 2

Ekspertgruppa 2001

VEILEDNING TIL PASIENTINTERVJU OM OPPLEVD TVANGSBRUK UNDER INNLEGGELSE I PSYKIATRISK SENGEAVDELING

Temaet for Gjennombruddsprosjektet Psykiatri er bruk av tvang i psykiatrien. I diskusjonen som ledet opp til valget av dette temaet, ble følgende delområder nevnt: tvangsinnleggelser, tvangstiltak, tvungent ettervern, informasjon, pasientenes opplevelse, helsearbeidernes opplevelse.

Forbedringsgruppene velger selv hvilke områder av sin virksomhet de ønsker å forbedre. De må også selv finne fram til egnete måleverktøy som kan dokumentere oppnådde forbedringer.

Ekspertgruppa er opptatt av den muligheten prosjektet innebærer for å samle kunnskap om tvangsbruk i psykiatrien. Selv om vi vet at bruken av tvang varierer fra sykehus til sykehus, er den bare ufullstendig kartlagt, til tross for at vi har fortløpende, lovpålagte registreringer i for eksempel protokoller for fysisk og kjemisk tvangsbruk.

Bruk av tvang kan være nødvendig. Samtidig vet vi at tvangsbruk i tillegg til de etiske ulempene er med på å farge pasientenes holdninger til hjelpeapparatet. Dette kan føre til negative konsekvenser både for samarbeid og compliance i behandlingen. Tvangsbruken kan dessuten, enten den er formell eller uformell, oppleves annerledes i pasientenes perspektiv enn fra helsearbeidernes synsvinkel.

Ekspertgruppa foreslår at vi som et «prosjekt i prosjektet» registrerer pasientenes opplevelse av tvang under behandlingsoppholdet. Siden dette ikke er kartlagt tidligere, vil en slik registrering i seg selv gi verdifull kunnskap. Samtidig mener vi det er et viktig mål for forbedringsarbeidet ikke bare å redusere bruken av formell tvang (slik det for eksempel registreres i protokollene for tvangsbruk), men også å minske pasientenes opplevelse av å bli fratatt myndighet.

Vedlagte intervjuskjema er utarbeidet til dette formålet. Vi foreslår at forbedringsgruppene tar det i bruk fra 1. desember og gjennomfører registreringene ut januar måned. Dette vil gi «baseline data» for å vurdere om gruppenes forbedringsarbeid har hatt effekt i forhold til pasientenes opplevelser.

Hvem bør intervjues?

Intervjuene bør gjennomføres på den enheten (sengeposten) der forbedringsarbeidet foregår. De bør omfatte alle pasienter som er innlagt.

Intervjuskjemaet skal ikke påføres data som kan identifisere pasienten (navn, fødselsdato).

Når bør intervjuet gjennomføres?

Intervjuet bør gjennomføres ved utskrivning, gjerne i forbindelse med utskrivningssamtalen.

Hvem bør gjennomføre intervjuene?

Intervjuene bør gjennomføres av én medarbeider ved posten. Vedkommende bør ha satt seg inn i intervjuet, for eksempel gjennom rollespilltrening, før den første pasienten intervjues.

Hvor lang tid tar intervjuet?

I intervjuguiden er spørsmålene skrevet på konsentrert riksmål. Noen ganger må de reformuleres for pasienter som for eksempel bruker en annen dialekt. Varigheten av intervjuet kan derfor variere noe, men burde ikke overstige 15 minutter.

Hvordan skal resultatene samles og brukes?

Resultatene kan brukes lokalt, som en løpende tilbakemelding til sengeposten om pasientenes opplevelse av oppholdet.

Vi vil ellers sørge for at dataene kan bli samlet og bearbeidet sentralt, slik at hver enhet får tilbakemelding om sine resultater i forhold til gjennomsnittet for alle deltakende enheter. Intervjuprotokollene må da sendes til Kvalitetssikringsfondet, Den norske lægeforening.

Spørsmål om intervjuene kan rettes til: Tordis Sørensen Høifødt, Psykiatrisk avdeling Regionsykehuset i Tromsø, tlf 77627535, e-mail tordis.hoifodt@rito.no