Medlemsundersøkelse sykehusleger 2021

Spørreundersøkelse blant medlemmer i sykehus utført av Rambøll på oppdrag av Legeforeningen. Undersøkelsen fokuserer blant annet på arbeidsbelastning, autonomi og balanse mellom jobb og fritid.
Forside for rapporten  MEDLEMSUNDERSØKELSE BLANT SYKEHUSLEGER 2021

Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen er en videreføring av medlemsundersøkelsen fra 2018, og omhandler viktige forhold ved sykehuslegers arbeidsforhold. Sammenlignet med 2018 er mye av tematikken beholdt likt, samtidig som noen temaer er målt med færre spørsmål, mens andre temaer utgår fra undersøkelsen (sykehusets øverste ledelse, ledelse, samarbeid). Det er utarbeidet nye temaområder som omhandler «likebehandling og inkludering», «leger i spesialisering», «forskning og systematisk kvalitetsarbeid» og «vaktarbeid».