Rapporter

19. mars 2024

Den norske legeforening medlemsundersøkelse 2023

Spørreundersøkelse blant medlemmer i et ansettelsesforhold utført av Rambøll på oppdrag av Legeforeningen. Undersøkelsen fokuserer blant annet på arbeidsbelastning, autonomi og balanse mellom jobb og fritid.
11. desember 2023

Investeringsbehov i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Legeforeningen har Menon Economics kartlagt investeringsetterslepet i spesialisthelsetjenesten. Investeringsbehovet er på 110 milliarder kroner over en fireårsperiode.
31. januar 2023

Kartlegging av beslutningsprosessene knyttet til Nye Kirkenes og Nye Hammerfest sykehus

Denne rapporten kartlegger beslutningsprosessene for Nye Kirkenes og Nye Hammerfest sykehus, og vurderer hvordan RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og beregning av kapasitet (heretter framskrivingsmodellen) har blitt brukt ved dimensjoneringen av disse sykehusene.
20. januar 2023

Bedre helse og lengre liv

for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse.
07. juni 2022

Helseinnovasjon

Rapport fra arbeidsgruppen for helseinnovasjon (2021).
25. juni 2021

Medlemsundersøkelse sykehusleger 2021

Spørreundersøkelse blant medlemmer i sykehus utført av Rambøll på oppdrag av Legeforeningen. Undersøkelsen fokuserer blant annet på arbeidsbelastning, autonomi og balanse mellom jobb og fritid.
22. september 2020

Lang, lang rekke - hvem skal vente hvem skal få?

En statusrapport om prioritering i helsetjenesten (2007).
07. november 2019

Å bygge broer

Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinering av tjenester.
21. juni 2019

Invester for fremtiden - Tilrettelegging og samhandling

I rapporten «Invester for framtiden. Tilrettelegging og samhandling», gir Legeforeningen sine innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan som vil være grunnlaget for utvikling av sykehusene de neste fire årene.

Side 1 av 4