Å bygge broer

Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinering av tjenester.
Å bygge broer rapportens forside
Forsiden av rapporten "Å bygge broer – samhandling for pasienter med langvarig behov for koordinering av tjenester."

Helsetjenesten er i konstant utvikling for å gi pasientene best mulig behandling. Økt spesialisering fører til økt behov for å binde behandlingsforløpene sammen. Er ikke samhandlingen god nok, vil pasientene oppleve en fragmentert tjeneste som truer pasientsikkerheten.

Rapporten "Å bygge broer" gir en oversikt over ulike måter å organisere helsetjenester på for pasienter med kompliserte og/eller komplekse sykdomsforløp Rapporten skal være et faglig grunnlag for tiltak og utvikling av samhandling i helsetjenesten.

Samhandling er et begrep som rommer mye. Rapporten drøfter ulike norske og utenlandske modeller for integrerte tjenester. Den viser at det ikke er noen enhetlig forståelse av hva som legges i begrepet «integrerte tjenester», og at de lokale forholdene har svært stor betydning for utforming og organisering av effektive helsetjenester.

Gjennomgangen som gjøres i rapporten viser at man skal være forsiktig med å forvente stor helseøkonomisk effekt av omorganisering. Løsninger som er utviklet i andre land kan ikke uten videre overføres til norsk helsetjeneste uten å ta hensyn til forskjeller i organisering og finansiering av helsevesenet. Integrerte helsetjenester kan likevel for enkelte pasientgrupper være hensiktsmessig.

Sentralstyret godkjente rapporten på sitt møte 16. oktober 2019.