Bedre helse og lengre liv

for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse.
Lege som tar notater på en blokk mens pasienten snakker. Foto: Istockphoto.com
Legeforeningens arbeidsgruppe for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse består av Rune Andreas Kroken, Inger Margrete Hageberg, Torgeir Gilje Lid, Nina Wiggen, Håvard Midgard, Paul Joachim Bloch Thorsen og Miriam Sandvik. Foto: Istockphoto.com

Sammendrag

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddellidelser og avhengighet har behov for særskilte tiltak og ekstra innsats for å få et likeverdig helsetilbud sammenlignet med den generelle befolkning. For å oppnå en reell bedring av disse pasientenes fysiske helse, er det nødvendig å sette inn flere ulike tiltak på flere nivå samtidig.

Hva kan vi leger gjøre?

 • Øke innsatsen for kartlegging av risikofaktorer og behandling i alle ledd.
  • Psykiatere/rus- og avhengighetsmedisinere – benytte mulighetene når pasienten er i behandling.
  • Fastleger – være oppsøkende og pågående overfor pasientgruppene. Gjennomføre årskontroller.
  • Somatiske spesialister – tilrettelegge helsehjelp til pasientgruppene.
 • Identifisere og løse samhandlingsproblemer – standardisere kommunikasjon om somatiske forhold.

Hva kan helsetjenesten gjøre?

 • Implementere røykesluttprogram på alle nivå og tilby fysisk aktivitet til pasienter i PHV* (psykisk helsevern)/TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).
 • Integrere ansvar for somatisk helse i PHV/TSB.
 • Fjerne barrierer som hindrer fastlegekontakt.
 • Øke kompetansen hos legespesialister og andre helsearbeidere – et somatisk kompetanseløft i PHV/TSB er påkrevet.

Hva kan politikere gjøre?

 • Øke innsatsen for primærforebygging av sykdom fra starten av livet: utjevning av sosioøkonomiske forskjeller, innføre skolemåltider, øke fysisk aktivitet for alle.
 • Etablere nasjonal satsing for bedre somatisk helse og lengre levetid ved alvorlig psykisk lidelse/ rusmiddellidelse.
 • Styrke rekruttering til allmennmedisin og psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri/rus- og avhengighetsmedisin.