Bedre psykiatri og rusbehandling

Regjeringen har over flere år satt psykisk helse og rus høyt på den politiske dagsorden. I januar 2018 påpekte helseministeren at helsetilbudet til pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser ikke er godt nok, og psykisk helse er valgt ut som et prioritert område for neste nasjonale helse- og sykehusplan.
Forsiden til rapport - bedre psykiatri og rusbehandling
Forside av rapporten Bedre psykiatri og rusbehandling

Som et svar på regjeringens satsning har en ressursgruppe i Legeforeningen utarbeidet rapporten "Bedre psykiatri og rusbehandling". Rapporten beskriver status, utfordringer og mulige løsninger for fem temaområder: 1. Redusert og kvalitetssikret bruk av tvang. 2. Bedre samhandling innen psykiatri og rusbehandling. 3. Bedre organisering av psykiatri og rusbehandling. 4. Legerollen innen psykiatri og rusmedisin er under press. 5. Tidlig innsats og behandling av rusproblemer hos unge.

Viktige punkter i rapporten er:

  • Nedbygging av døgnplasser i psykiatrien må stanse
  • Riktig bruk av tvang er et ledelsesansvar
  • Fastleger skal som hovedregel ikke få avvist pasienter de har henvist til psykisk helsevern uten at det er gitt konkrete råd om videre håndtering
  • Det må sikres tilstrekkelig spesialistkompetanse i alle enheter i psykisk helsevern for å bedre rekruttering av leger
  • Psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må styrke sin kompetanse på oppdagelse og behandling av rusproblematikk hos unge."