En sammenhengende helsetjeneste - Fra stykkevis og delt, til fullt og helt

Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelker i det norske velferdssamfunnet.

For oss som har vårt daglige arbeid her, er det lett å se at selv om mye er positivt, er det også mye som kan forbedres. Statusrapporten formidler legenes kunnskap om hva som fungerer bra i helsetjenesten, hva som oppleves som problematisk og hvilke forhold som må endres for å få en til en bedring. Et 8-punktsprogram oppsummerer forslag til en bedre helsetjenesteInnholdsfortegnelse:

Forord

Legeforeningens 8-punktsprogram for en bedre helsetjeneste

Innledning

Sammendrag av hovedsynspunktene

1. Helsevesenets kjerneoppgave: Pasientbehandling
1.1. Om lege-pasient-forholdet
1.2. Om behovet for medisinsk ledelse

2. Helsetjenesten er et komplisert hele

2.1. Om allmennlegetjenesten
2.1.1. Primærhelsetjenesten er grunnmuren i helsetjenesten
2.1.2. Utviklingen i allmennlegetjenesten
2.1.3. Organiseringen av allmennlegetjenesten
2.1.4. Pasienter i pleie- og omsorgstjenesten får ikke et godt nok legetilbud i dag

2.2. Samarbeid, kommunikasjon og funksjonsdeling mellom allmennlegetjenesten og sykehusene
2.2.1. Samarbeid, kommunikasjon og funksjonsdeling
2.2.1.1. Praksiskonsulenter
2.2.1.2. Prosjektet "Nye Narvik sykehus"
2.2.2. Behovet for tilbud i gråsonen mellom første og andrelinjetjenesten
2.2.3. Finansieringsordninger som skaper hindringer
2.2.4. Privatpraktiserende spesialister - en ressurs
2.2.5. Kommunikasjon - mulighetene informasjonsteknologien gir

2.3. Om sykehusene
2.3.1. Helsepolitiske virkemidler - iboende spenninger
2.3.2. Hva kan forbedres på sykehusene
2.3.3. Eierskap/styring av sykehusene
2.3.3.1. Sykehusene trenger utvidede fullmakter
2.3.4. Intern organisering
2.3.4.1. Tiltak som kan gi sykehuslegen mer tid til pasienten
2.3.5. Nærmere om uheldige sider ved finansieringsordningene
2.3.5.1. ISF fører til uønskede prioriteringer
2.3.5.2. ISF - skreddersydd for de entydige diagnoser
2.3.5.3. Kostnadskrevende implantater er ikke dekket av ISF
2.3.5.4. ISF tar ikke nok hensyn til hvor krevende pasienten er
2.3.5.5. Forskning og utdanning blir forsømt
2.3.5.6. Finansieringsordningene må forbedres

3. Strukturforbedringer nødvendig - men ikke tilstrekkelig