Helseinnovasjon

Rapport fra arbeidsgruppen for helseinnovasjon (2021).
Kompass holdt i en hånd, med en utydelig solnedgang i bakgrunnen. Foto: Istockphoto.com
«Det er viktig at helseinnovasjonsprosjekter bidrar til samfunnsnytte, er sikker, skjer i samskapning med pasienter og brukere og adresserer sentrale behov hos både helsepersonell og pasienter/brukere.» —Arbeidsgruppen for helseinnovasjon

Sammendrag

Sentrale prinsipper for legers og Legeforeningens
arbeid med helseinnovasjon.

  • Helseinnovasjon skal forbedre innbyggeres helse.
  • Fokus på uoppfylte behov innen folkehelsearbeid.
  • Fokus på sårbare gruppers behov.
  • Innovasjonsarbeidet må skje i kontekst av FNs bærekraftsmål.
  • Helseinnovasjon er ikke bare begrenset til produktutvikling. Tjenesteinnovasjon er viktig for å møte utfordringene med «å gi mer for mindre» i  fremtidens helsetjeneste.
  • Pasientsikkerheten må ivaretas, i alle prosesser og i alle prosjekter.