Invester for fremtiden - Tilrettelegging og samhandling

I rapporten «Invester for framtiden. Tilrettelegging og samhandling», gir Legeforeningen sine innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan som vil være grunnlaget for utvikling av sykehusene de neste fire årene.
Forside av rapport innspill nasjonal helse og sykehusplan 2019
Forside av rapport innspill nasjonal helse og sykehusplan 2019

Nasjonal helse- og sykehusplan er initiert av regjeringen. Dette er den andre planen av sitt slag og skal gjelde for årene 2020-2023. Legeforeningen har gjennom en rekke muntlige og skriftlige innspill deltatt i ordskiftet om Nasjonal helse- og sykehusplan.

Legeforeningen har utarbeidet en rapport med innspill til nasjonal helse- og sykehusplan.

Legeforeningen mener at:

  • Det må satses på brukervennlige IKT-løsninger, tjenlige sykehusbygg og rett kompetanse på rett plass. På den måten vil leger få mer tid til pasientbehandling, veksten i behov for nye legeårsverk avta og helsepersonellutviklingen bli mer bærekraftig.
  • Fastlegeordningen må styrkes for at kommunene skal kunne håndtere økt tilfang av ansvar og oppgaver, som sykehusene legger opp til. Det trengs minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS). I tillegg må listelengden reduseres, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter må sikres.
  • Direktørene for de regionale helseforetakene og trepartssamarbeidet (KS, Legeforeningen og staten v/helseministeren) må møtes to ganger i året for å bli enige om ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt nivå. Det må være offentlige innkallinger og føres referat fra møtene.
  • Nedbyggingen av døgntilbud må stoppes for å ivareta et godt tilbud til de alvorlig psykisk syke.

I Legeforeningens arbeid med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan har man sett behovet for alternativer til de framskrivingene av behovet for arbeidskraft og sengeplasser myndighetene har presentert. For å gjøre dette har Legeforeningen brukt Helseøkonomisk analyse A/S. Deres framskrivingsrapport har stått sentralt i Legeforeningen argumentasjon.

Les hele rapporten med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 her: