Riktig diagnose til rett tid

- Fastlegen som helsetjenestens portner.
Forside av rapporten  Riktig diagnose til rett tid
Rapportens forside

Dette er en delrapport i Legeforeningens satsingsområde "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten", for presidentperioden 2015-2017. Rapporten har tre deler.

I første del presenteres Legeforeningens politikk om fastlegens portnerrolle, og sammendrag av to eksterne ekspertbidrag. I andre del drøfter Anders Grimsmo portnerrollen i et medisinsk kvalitetsperspektiv. I tredje og siste del presenterer Geir Godager og Tor Iversen sine vurderinger av portnerrollen fra et helseøkonomisk perspektiv. Sentralt for deres diskusjon er begrepet "diagnostisk presisjon".