"Sykehus for fremtiden" - Innspill til nasjonal sykehusplan

Det er behov for overordnet nasjonal styring av sykehusene; en nasjonal sykehusplan. På bakgrunn av det har Legeforeningen utarbeidet en statusrapport om fremtidens sykehusstruktur.
Forside av statusrapport - Sykehus for fremtiden
Forside av statusrapport - Sykehus for fremtiden

Rapporten legger pasientens behov til grunn for hvordan fremtidens spesialisthelsetjeneste skal bygges opp, driftes og ledes. Alle skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester. Sykehusene må ha kapasitet til å håndtere økt etterspørsel som følge av befolkningsvekst.

I en nasjonal sykehusplan må det fastsettes tydelige krav til faglig innhold i ulike typer sykehus. Legeforeningen mener sykehus skal ha akuttfunksjon med beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesiologi, med tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag. Det må være klart for befolkningen hvilke funksjoner som skal tilbys ved de ulike typene sykehus og medisinske sentre.

Manglende vedlikehold og forfall blir stadig mer synlig. Medisinskteknisk utstyr er mange steder utdatert. Det er ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser. Legeforeningen tar derfor til orde for en investeringspakke for vedlikehold og oppgradering.

Statusrapporten inneholder en rekke innspill til regjeringens arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan.