Folkehelse

«Pulsen opp for bedre helse» - Forebyggende og helsefremmende arbeid

Folkehelsen i dag formes av hvordan vi lever, og helseforskjellene øker innad i befolkningen. Den generasjonen som vokser opp i dag står i fare for å leve kortere enn sine foreldre. Sosiale helseforskjeller arves og de øker. Grunnen er en kraftig økning i alvorlige livsstilsykdommer. En god folkehelsepolitikk må redusere sosial ulikhet i helse.Rapporten peker på at det er nødvendig med en langt sterkere satsing på å forebygge sykdom som forårsakes av usunne levevaner. Helse må inn i all politikk.
30. mai 2012
Pulsen opp for bedre helse
Pulsen opp for bedre helse

Pris og lovendringer har bidratt til en kraftig reduksjon i tobakksforbruket. Tilsvarende grep må også tas på kostholdsiden. Det må tilrettelegges langt bedre for daglig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

Helsetjenesten har en viktig rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Forskning viser at helsepersonell er den gruppen fagfolk som befolkningen har størst tiltro til når det gjelder endring av levevaner. Kunnskap om hvilke tiltak som er treffsikre må økes.

Økt satsing på tiltak som reduserer funksjonstap, utstøting og ensomhet må være grunnmuren i alt forebyggende og helsefremmende arbeid.

Legeforeningen presenterte den nye statusrapporten på landsstyremøtet 2012. Landsstyret tok også den viktige debatten om betydningen av en mer offensiv folkehelsepolitikk.