Legeforeningen mener

Helsetjenesten har en viktig rolle i å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Den offentlige helsetjenesten er en av velferdsstatens viktigste bærebjelker. Viktige tiltak for å fremme folkehelsen er å sikre gode oppvekstvillkår, redusere sosial ulikhet i helse og hindre frafall i utdanning og arbeidsliv.

Dette jobber vi for

  • Alle skal ha tilgang på en fastlege. Fastlegen er en viktig garantist for å redusere sosiale ulikheter i helse. En fast lege reduserer sannsynlighet for død, sykehusinnleggelse og legevakt. Derfor er det viktig å sikre kontinuitet i lege-pasient forholdet.
  • Barn og unges psykiske helse må prioriteres. Unge rapporterer om økende grad av psykiske helseplager, og dette har blitt forsterket i pandemien.
  • Det må satses mer på fysisk aktivitet i alle livets faser. Det innebærer økt tilrettelegging for fysisk aktivitet på alle arenaer hvor folk ferdes.  
  • Vi må styrke arbeidet for å unngå overforbruk av alkohol som får konsekvenser for den enkelte og for omgivelsene.
  • Norge bør ha en målsetning om et tobakksfritt samfunn.
  • Befolkningens helsekompetanse må styrkes. Offentlig helseinformasjon må være målrettet og tilpasset ulike målgruppers behov i forhold til språk, kulturell bakgrunn, digital kompetanse mm.
  • Folkehelsetiltak og klimatiltak må sees i sammenheng.