Høring på Stortinget om opptrappingsplan for psykisk helse

Legeforeningen deltok på muntlig høring av regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse.
Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening representerte Legeforeningen.

Legeforeningen mener opptrappingsplanen for psykisk helse inneholder flere gode tiltak. Samtidig er den for omfattende og for lite forpliktende. Bakgrunnen for høringen var regjeringens forslag til opptrappingsplan for psykisk helse. Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening representerte Legeforeningen. Han trakk frem at selv om Legeforeningen er positiv til forslaget, så er hovedutfordringen at den burde vært mer forpliktende.

– Legeforeningen er svært glade for at det endelig har kommet en opptrappingsplan. Dette har vi har ventet lenge på. Likevel hadde vi håpet at opptrappingsplanen hadde kommet med lovnader om flere stilinger for leger i spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

Mangel på spesialister

Lien var tydelig på at et effektivt og godt drevet psykisk helsevern er helt avhengig av nok spesialister. Legespesialister er, både i psykisk helsevern og psykisk helsevern for barn og unge, samt i rus og avhengighetsmedisinen, den viktigste premissleverandøren for god praksis og riktig oppfølging av pasienter.

– En av de tingene vi mener er for lite nevnt i rapporten er rekruttering. Uten en god spesialistdekning innenfor psykisk helse, så får du heller ikke noen gode tjenester, sa Lien.

Han understreket det er nødvendig med et større fokus på hvordan vi kan rekruttere og beholde spesialister innenfor psykisk helsevern.

– For å tiltrekke spesialister må vi skape et godt arbeidsmiljø og sikre at stillingene er attraktive. Det er viktig at enhetene ikke blir for små, slik at man har kollegaer å samarbeide med, samt å legge til rette for forskning og faglig utvikling, utdypet Lien.

Økonomiske utfordringer og tapte leveår for pasienter

Lien viste også til hvor viktig det er å sikre et godt nok fastlegetilbud for denne pasientgruppen. Dette kommer tydelig frem i Legeforeningens rapport "Bedre helse og lengre liv for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse".

– Fastlegen er ekstra viktig for behandling av somatiske lidelser hos denne sårbare pasientgruppen. Vi ønsker oss at opptrappingsplanen hadde vært tydeligere med konkrete tiltak og tall for hvordan man skal redusere gapet i levealder for denne gruppen. Det har stor betydning å jobbe med livsstilsendringer, og derfor er det viktig at tiltak som hjelp til røykeslutt er gratis for disse pasientene.

Hver fjerde konsultasjon hos fastlegene omhandler psykiske symptomer. Fastlegen har kjernekompetanse til å ivareta helheten og se sammenhengen mellom psykisk og somatisk helse. For å utjevne sosiale helseforskjeller, må vi bryte ned barrierer som hindrer grupper i samfunnet likeverdig tilgang til helsetjenester.

Et enkelt politisk strakstiltak for å bedre helsen til denne pasientgruppen, er å fjerne egenandeler og gebyrer for manglende oppmøte. Det er godt kjent at pasienter med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser ofte har dårlig råd, noe som tidligere er påpekt i UKOMs undersøkelse “Betalingsvansker- en pasientrisiko” fra 2022.

– Vi vet at denne gruppen lever kortere enn resten av befolkningen. Opptil 75 prosent av pasientene som er innlagt for psykisk helse eller rus, er daglige røykere. Det bør ikke være økonomi som hindrer dem i å ta kontakt med fastlegen, men per i dag er det faktisk slik for mange, avsluttet Lars Lien.