Legeforeningen mener

Psykiske lidelser er en utfordring i et folkehelseperspektiv, og en stor belastning for hver og en av de pasientene som rammes. Kapasiteten i kommunene og sykehusene er for lav, og samhandlingen mellom tjenestenivåene er ikke god nok. Skal tilbudet styrkes trenger vi flere – ikke færre – sengeplasser, mer ressurser til lavterskeltiltak, lokale botilbud og å øke antallet spesialister i psykisk helsevern.

Dette jobber vi for 

  • Det er stor mangel på spesialister i psykiatri i psykisk helsevern for voksne, barn og unge. Det må satses på å rekruttere og beholde spesialister, og det må opprettes flere utdanningsstillinger i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. 
  • Hvis alle skal ha likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi, helsekompetanse, alder og bosted, må utsatte grupper fritas for egenandeler. 
  • Den største helseforskjellen ser vi hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. De har dårligere fysisk helse og kortere levetid enn gjennomsnittet i befolkningen. Vi trenger økt oppmerksomhet på somatisk helsevurdering hos denne pasientgruppen. 
  • Fysisk og psykisk helse henger tett sammen. Samhandlingen på tvers av og mellom de ulike delene av helsetjenesten må styrkes.
  • Nedbyggingen av sengeplasser i psykisk helsevern må stanses.
  • De kommunale botilbudene for de sykeste er mange steder ikke gode nok. Det må settes av midler i kommunene til boliger for psykisk syke og til å håndtere overgangen fra døgn- til dagbehandling. 
  • Det er en økning i antall henvisninger i psykisk helsevern for barn og unge. Tidlig behandling er viktig, og det er behov for fleksible og individuelt tilpassede behandlingstilbud.