Økonomi og medlemmer

Regnskap

Regnskapsplikt
Lokalforeningene er regnskapspliktige i henhold til Legeforeningens lover §3-3-4. Sentralstyret vedtok at alle Legeforeningens avdelinger skal sende inn sine regnskap til hovedforeningen senest 1 måned etter at regnskapet er godkjent av årsmøtet.

Revisjonsplikt
Revisjonsplikten fremgår av Legeforeningens lover §3-3-4. Sentralstyrets vedtak presiserer at regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Legeforeningens revisor, RSM Norge AS, tilbyr seg å revidere foreningens regnskaper.

Regnskapsår
Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Dette innebærer at det må foreligge en regnskapsavslutning per 31.12 hvert år.

Foreningene skal sette opp budsjett som en del av økonomistyringen. 

Kontingent 

For å få utbetalt kontingent for inneværende år må et fullstendig årsregnskap sendes til okonomi@legeforeningen.no for 2 år tilbake i tid. Det betyr at det må sendes inn resultatrapport, noter, revisjonsberetning og balanse. Regnskapet må være signert enten direkte på balanserapporten eller ved digital signering. Det vil si at for å få utbetalt kontingent for 2024, må Legeforeningens økonomiavdeling ha mottatt signert årsregnskap inklusive revisjonsberetning for 2021.

Årsmøtefastsatt kontingent
Dersom foreningen har vedtatt årsmøtefastsatt kontingent for sine medlemmer, må økonomiavdelingen få oversendt vedtak fra årsmøtet slik at tillegget kan innarbeide i fakturagrunnlaget for kontingent 1. halvår året etter. 

Årsmøtefastsatt kontingent fra foreningene medfører økt pågang av henvendelser fra medlemmene. For at økonomiavdelingene og andre ansatte i sekretariatet skal være godt rustet til å forklare ekstrabeløpet er det viktig at dere gir god informasjon om årsakene til den årsmøtefastsatte kontingenten – herunder eksempelvis informasjon om særskilte aktiviteter som kommer foreningsleddets medlemmer til gode. Informasjonen kan med fordel inkluderes i vedtaket. Både årsmøtevedtak og aktuell informasjon bes sendt på e-post til okonomi@legeforeningen.no.

Informasjonen bør også legges ut på foreningenes hjemmesider.

Reiseregninger, honorar og praksiskompensasjon

Reiseregning 

For dekning av utgifter forbundet med deltakelse i styremøter i lokalforeningen eller regionutvalget, benytter du reiseregningsskjema du finner her. Legeforeningen dekker utgifter i forbindelse med deltakelse i arbeidsgrupper nedsatt av sentralstyret. 

Møtegodtgjørelse

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen utgjør kr 920 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv. 

Praksiskompensasjon 

Legeforeningen sentralt gir praksiskompensasjon kun for deltakelse på møter i regi av Legeforeningens sentrale organer, så som arbeidsgrupper nedsatt av sentralstyret og den årlige ledersamlingen. Oppdaterte satser for praksiskompensasjon finner du her. Merk at det er Legeforeningen sentralt sin sats som skal benyttes. 

I andre sammenhenger må den enkelte lokalforening avgjøre om de ønsker å gi praksiskompensasjon.