Utdanning
TEMA

Medisinstudiet

For å bli lege, må du gjennomføre det 6-årige profesjonsstudiet i medisin. Etter seks år får du autorisasjon som lege, og etter medisinstudiet kan du spesialisere deg innen mer spesifikke deler av medisinen.
Illustrasjonsbilde av en student

Medisinstudiet

Autorisasjon

Autorisasjon er en bekreftelse på at noen oppfyller de formelle og faglige krav til den aktuelle yrkestittelen. En slik offentlig godkjenning skal gi uttrykk for at vedkommende har vært gjennom en offentlig kvalitetssikring. Dette skal skape en trygghet rundt tittelen og tilby allmennheten tillit til at vedkommende har de nødvendige kvalifikasjoner og er egnet til å utøve yrket.

Autorisasjon er et offentlig styringsmiddel som forvaltes av Helsedirektoratet.  Avgjørelsen er et enkeltvedtak, må begrunnes og kan påklages til Statens helsepersonellnemnd.

Lisens

En lisens er å anse som en begrenset autorisasjon. Lisens kan benyttes både før og etter legen har oppnådd autorisasjon, og er normalt midlertidig.

Lisens kan være tidsbegrenset, som for eksempel leger fra utlandet som kvalifiserer seg til norsk autorisasjon, i påvente av at utdanningen vurderes. Den kan innebære geografiske begrensninger, for eksempel begrenses lisensen til legevakt mellom Norge og Sverige. Lisens kan også være begrenset til å gjelde for bestemte fagområder og gitt med nærmere betingelser. For eksempel kan en lege som oppfyller vilkårene for tilbakekall av autorisasjon på grunn av helsetilstand eller faglige mangler, få en begrenset autorisasjon i stedet for tilbakekall, hvor det vurderes som tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerheten. Begrensningen kan da gjelde at legen kun kan praktisere innenfor en begrenset del av det medisinske fagområdet, eller at det forutsettes en bestemt veiledning, opplæring eller lignende.

Det er ulike forhold som kan ligge til grunn for begrensningen, men felles er at de som får lisens har noen grunnleggende kvalifikasjoner som gjør det forsvarlig å utstede aktuell lisens. For alle som søker om lisens kreves det at vedkommende er egnet og skikket, både i forhold til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.