Faglandsråd 2022

Legeforeningen ønsker velkommen til årets faglandsråd, som avholdes 27. – 28. april.

Faglandsrådet (legeforeningen.no)

Faglandsrådsmøtet 2022 gjennomføres fysisk i Legenes hus, men med mulighet for digital deltakelse.

Det legges som tidligere opp til interessante fagdiskusjoner, presentasjon av tre relevante fagtemaer og fjorårets nye bolk på programmet, åpen post, videreføres. 

Årets fagtemaer

På den faglige delen av programmet står blant annet bolken "Pasienten og legen – hvordan skape gode rammer for trygg, virksom og effektiv diagnostikk og behandling?". Legers tidsbruk har i flere tiår vært et tilbakevendende tema både innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Til tross for at det er en økning i antall leger, oppgir den enkelte lege å ha mindre tid til direkte pasientrettet arbeid. Vi har god oversikt over hva som hemmer legers faglige utøvelse, men hva er fremmere for optimal faglig virksomhet og pasientsikkerhet? Hva kan legene gjøre selv, og hvordan kan og bør klinikerne involveres i arbeidet med å tilrettelegge for gode rammer for kjerneoppgavene?

Temaet legemiddelbehandling er også grunnlaget for en av sesjonene på det faglige programmet under tittelen "Mange legger til og få trekker fra, men hvem skal gjøre hva? En sesjon om pasientenes legemiddellister, samarbeid og ansvarsforhold på tvers av spesialiteter og tjenestenivå". Fagstyret ønsker en god debatt som kan bidra til å redusere overbehandling, avklare ansvarsforhold knyttet til endringer i medisinering, samt klargjøre hvordan samarbeidet om pasientens legemiddelliste skal foregå, på tvers av spesialiteter og tjenestenivåer.

Den siste fagsaken på årets faglandsrådsmøte er "helse og klima". Den norske helsetjenesten anslås å stå for 4,3% av Norges klimagassutslipp. Utfordringen angår hele sektorens verdikjede. Utslippsintensiteten fra farmasøytisk industri er betydelig høyere enn bilindustriens. Helsetjenesten er en del av problemet og bør, som alle andre sektorer, ta del i løsningene og gjennomføre utslippskutt hvis klimamålene skal nås nasjonalt og globalt. Dette er noe av bakgrunnen for diskusjonene på faglandsrådet. Klimasaken kan oppleves stor og krevende for den enkelte lege eller for et fagmiljø. Hvordan kan Legeforeningen bedre legge til rette for at medlemmene får rammer for sitt klimaengasjement?

Åpen post og organisatoriske poster

I tillegg til disse fagsakene, vil det også være en egen "åpen post", der de fagmedisinske foreningene har kommet med innspill til tema å diskutere. Disse temaene vil være: Intensivkapasitet, filmprosjekt om henvisninger og legemidler til barn.

Den organisatoriske delen vil blant annet ta for seg godkjenning av årsberetning og utdeling av Legeforeningens grunnutdanningspris.

For mer informasjon om program, fagtemaene, streaming osv. følg med på Faglandsrådet (legeforeningen.no)