Faglandsrådet

Faglandsrådsmøtet arrangeres én gang i året og setter faget i sentrum. Faglandsrådet løfter og videreutvikler faget gjennom faglige innlegg, diskusjoner og vedtak som legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen. Fagstyret er det utøvende organet til faglandsrådet, og følger blant annet opp arbeidsprogrammet som er vedtatt av faglandsrådet.
Glade delegater fra faglandsrådet 2022

Faglandsrådet skal bidra til å: 

  • påvirke den medisinske grunnutdanningen og spesialistutdanningen  
  • diskutere problemstillinger og formulere innspill knyttet til videre- og etterutdanning
  • diskutere spørsmål knyttet fagutvikling og forskning 

I tillegg vil det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus – som lokalisering, fagutvikling og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene – være aktuelle temaer for faglandsrådsmøtene.   

Faglandsrådet vedtar blant annet: 

  • arbeidsprogram for fagaksen 
  • valg av fagstyret 
  • valg av fagdelegater til landsstyret 

Faglandsrådet skal samles minst en gang i året. 

Hvem sitter i faglandsrådet: 

Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle de fagmedisinske foreningene (46). I tillegg vil fagmedisinske foreninger med mer enn 1000 medlemmer være representert med en LIS. I tillegg velges det minst syv LIS representanter blant leger i spesialisering fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer. Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25% av representantene i faglandsrådet.

Antall møtende delegater til faglandsrådsmøtet baseres på medlemstall pr. 01.02 i valgåret.