Kjenner du en kvalitetshøvding? Legeforeningen deler ut to kvalitetspriser

Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en for primærhelsetjenesten og en for spesialisthelsetjenesten.

Hver pris er på kr. 100 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt. 

Arbeidet bør ha: 

  • fokus på pasienter 
  • ført til resultater som viser forbedringer for pasienter 
  • anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og forbedring 
  • vært nyskapende 
  • vært utført de to siste årene 
  • vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt) 

I vurderingen bedømmes både arbeidets resultater og de prosessene som har ledet frem til dem.  Det vil utvises varsomhet ved tildeling til prosjekter med kommersielle interesser. 
Søknad kan sendes på egne vegne, eller på vegne av andre kandidater og bør inneholde informasjon nok til å vise om kriteriene er oppfylt. 
Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte. 
Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen 1. mars 2024 til legeforeningen@legeforeningen.no. Merk søknaden “Kvalitetspris ved medisinsk fagavdeling”. 
Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.  

Les mer om tidligere vinnere her.