Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. april 2024.
To leger som jobber i laboratoriet. Foto: IStocphoto.com/skynesher
To leger som jobber i laboratoriet. Foto: IStocphoto.com/skynesher

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Fondet gir tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med: 

  1. Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.
  2. Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.
  3. Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper og helseopplysning med mer
  4. Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.
  5. Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.
  6. Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.

Fondsutvalget ønsker å benytte ressurser som finnes i fagmedisinske foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søknader med denne forankringen. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert.

Søknadsportal finner du på fondets nettside. Søknadsfrist: 1. april 2024.

Vedtak om tildeling skjer før sommeren 2024, og tildelingen skjer i juni 2024.

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.