Rolle, oppnevning og funksjonstid

Sakkyndigkomiteer for kompetanseområdene er rådgivende organ for fagstyret i spørsmål som vedrører utdanningen i det enkelte kompetanseområdet.
Komiteens medlemmer må være medlem av Legeforeningen og den fagmedisinske foreningen de representerer i komiteen. De må være spesialister. Sakkyndidighetskomiteene samarbeider tett med sekretariatets utdanningsavdelinger.

Sakkyndigkomiteene for hvert enkelt godkjent kompetanseområde skal overvåke og vurdere forhold av betydning for utdanning i kompetanseområdet, herunder:

  1. Vurdere regelverk for godkjenning i kompetanseområdet og ved behov foreslå endringer
  2. Sørge for etablering av nødvendige kurs og overvåke gjennomføringen av disse
  3. Sørge for eventuelle obligatoriske utdanningsaktiviteter
  4. Avgi innstilling til søknader om godkjenning i kompetanseområdet

Kommunikasjon mellom sekretariatet og sakkyndigkomiteene medlemmer foregår hovedsakelig per e-post og over Teams. Det er derfor svært viktig at  komitemedlemmene sørger for å oppdatere sine kontaktopplysninger på min side.

Sakkyndighetskomiteene er forankret i: Legeforeningens lover, § 3-10-3

Fagstyret oppnevner leder og medlemmer av den enkelte sakkyndigkomité for kompetanseområdene etter innstilling fra de fagmedisinske foreningene. Enkelte komiteer velger også å oppnevne nestleder og økonomiansvarlig.

Sakkyndigkomiteene består av i alt fem medlemmer og tre varamedlemmer. Etter første oppnevningsperiode kreves det at samtlige medlemmer og varamedlemmer har godkjenning i det aktuelle kompetanseområdet. Oppnevningstid for medlemmene er 4 år. Oppnevning skjer slik at halvparten av komiteen skal oppnevnes hvert annet år, hvorav minimum to medlemmer og ett varamedlem-

Komiteens funksjonstid starter 1. januar etter oppnevningsåret. Hvert medlem oppnevnes for en periode på fire år. Det er viktig med kontinuitet og derfor skjer oppnevning slik at henholdsvis to av komiteens medlemmer og ett varamedlem oppnevnes hvert annet år. Komiteens medlemmer kan re-oppnevnes.

Et komitemedlem som slutter i komiteen før funksjonstidens utløp må gi beskjed til sin fagmedisinske forening slik at de kan foreslå et nytt medlem.

Både ved ordinære oppnevninger ved funksjonsperiodens utløp, eller ved behov for utskiftninger underveis i funksjonsperioden, skal fagmedisinske foreningers forslag sendes til Legeforeningens sekretariat.