Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Vil du forske på covid-relaterte problemstillinger?

AFU utlyser nå ut to samfunnsmedisinske ekstrastipend på et halvt år til leger som jobber innen fagfeltene allmenn- og samfunnsmedisin.
30. april 2021
Lege som tar en Covid-19 test av en pasient. Foto: Istockphoto.com
Lege som tar en Covid-19 test av en pasient. Foto: Istockphoto.com

Det er AFU (Allmennmedisinsk forskningsutvalg) som utlyser stipendmidler til 2 prosjekter à 6 måneders varighet.

Hvert stipend omfatter kr 50.000 i lønnsmidler per måned; dessuten inntil kr 2500 i driftsmidler og inntil kr 4000 i reisemidler i forbindelse med veiledning. Stipendiatene forventes å være tilknyttet en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- og samfunnsmedisin – ved en veileder.

Covid-relatert  

Covid-19 har vist at vi trenger mer forskning på samfunnsmedisinske problemstillinger i primærhelsetjenesten – og AFU oppfordrer spesialt leger i kommunale stillinger til å søke. Prosjektene skal ha en klar tilknytning til pandemirelaterte spørsmål, som for eksempel:

 • Hvordan har smittetrykket fordelt seg i ulike sosiale grupper under pandemiens forløp?
 • Hvilke sosialmedisinske og psykososiale konsekvenser av tiltakene har vært observert (e.g. med henblikk på forekomst av vold i nære relasjoner)?
 • Hva kjennetegner de gruppene som har vært hardest rammet av pandemien, og hvordan kan skjevheter forklares?
 • Hvordan ble informasjonen om risiko formidlet til de mest utsatte deler av befolkningen under den pågående pandemien?
 • Hvilke erfaringer kan kommuneoverlegene formidle med henblikk på smittevernarbeid, og hvordan har de opplevd rammebetingelsene for å drive slikt smittevernarbeid som god samfunnsmedisin under pandemibetingelser?

Disse forskningsspørsmålene er veiledende – men verken uttømmende eller bindende.

Kriterier for stipend

Ved tildeling følges AFUs statutter, som sier følgende:

Stipend skal gis til prosjekter med en klar tilknytning til oppgaver innen primærhelsetjenesten. Støtten kan gis til forsknings-, undervisnings- og fagutviklingsprosjekter. Den skal gi søkeren mulighet å ta fri fra primærmedisinsk/samfunnsmedisinsk praksis for å arbeide med prosjektet i maksimalt seks måneder, eventuelt delt på flere perioder.

Ved tildelingen legges det vekt på at:

 1. Søker er uten tidligere forskningserfaring
 2. Prosjektet har høy samfunnsmedisinsk relevans
 3. Prosjektideen er original
 4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid
 5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen finansiering

AFU foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de respektive institutter.

Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på «Forskningsdagen» under Primærmedisinsk uke, under Nidaroskongressen, på årsmøtet i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) eller i andre faglige fora.

Forskning teller i etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin jfr. spesialistreglene. Et søknadsskjema er tilgjengelig via Legeforeningens nettsider.

Søknadsfrist 15. september

Mer informasjon fås av AFUs sekretariat og de allmenn- og samfunnsmedisinske medisinske instituttene- se kontaktinfo nedenfor.

Søknaden på inntil 6 sider (protokoll m/ referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side) sendes elektronisk i pdf-format via foranstående portal innen 15. september, 2021.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
v/ Tove Rutle
Tlf. 90 78 46 32
E-postadresse: rmrtove@online.no

Kontaktpersoner ved de samfunnsmedisinske instituttene:

 • Karen W. Hara (NTNU)
 • Liv Kvalvik (UiB)
 • Anne Helen Hansen (UiT)
 • Anne Olaug Olsen (UiO)