Kvalitetsregistrene bidrar til ønsket standardisering

På patologforeningens faggruppesamling 17.oktober presenterte Direktør Giske Ursin ferske data fra de åtte kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. De nye årsrapportene som snart publiseres viser tydelig effekten av standardisering av rapportering og bør være pliktlesing for alle patologer. Faggruppelederne var samstemte i behovet for standardiserte diagnoseoppsett og vil fremme forslag til felles, nasjonale maler for DNPs neste årsmøtet.

At Kreftregisteret via kvalitetsregistrene også registrerer biomarkørstatus hilste møtet også velkommen og så behovet for en felles rapporteringsmetode også der, for å avhjelpe purringer.

Professor Estrid Høgdall fra patologiavdelingen ved Herlev og Hvidovre hospital orienterte om organiseringen av molekylærpatologien i Danmark -  ikke uventet lysår foran Norge i effektiv gjennomføring av felles løsninger, Høgdall viste hvordan investeringer i molekylærpatologi kan bidra til store besparelser i klinisk behandling og spare samfunnet for millioner, et faktum som fortsatt er underkommunisert. Høgdall var klar på behovet for å organisere molekylærpatologien innunder patologien og nytten av ikke å skille diagnostikk fra forskning. Doktorgrader med viktige resultater bør ikke støve ned i hyllene fordi ingen diagnostikere kan forfølge ideene videre i praksis!

Hoegdall, Chen og Russnes

Hege Russnes fra OUS orienterte om molekylærpatologiens status i Norge og fikk møtets støtte til å utarbeide forslag for årsmøtet om fremtidig organisering som en spesialforening under DNP. Hege pekte også på problemene med å få forståelse for at molekylærpatologien krevde finansiering og nyinnvesteringer, og at dagens telle-og takstsystemer i patologi ikke er tilpasset denne type diagnostikk. Den nylig publiserte studien over kostnader til kreftdiagnostikk og behandling i Norge viser at patologidiagnostikken utgjør en bagatellmessig brøkdel - og det er i dagens situasjon kritisk lite.

Fjorten av de tilsammen 15 Faggrupper i DNP var representert på det felles faggruppemøtet, som i løpet av to dager også diskuterte kvalitetssikring, kodesystemer og finansiering og utdanning - for å nevne noe.

Program og etter hvert også detaljert referat fra Styremøter.