EGFR - ved ikke-småcellet lungekanser

Mutasjonsanalyse av EGFR kan bli aktuelt næring det er planlagt behandling med tyrosinkinasehemmere . Næring er organiseringen av slik analyse på plass også i Oslo-regionene. Et problem kan være lite gjenærende materiale i blokken.

For å unngå at undersøkelsen strander på nedskåret blokk, kan det evt. tas  separate biopsier som forbeholdes mutasjonsanalyse, foreslår Peter Jebsen i sitt brev til leger i Helse Sør-øst.

Fra før er mutasjonsanalysen etablert ved patologiavdelingene i Stavanger, Haukeland, Trondheim og Tromsø.

Vi gjengir nedenunder brevet fra Jebsen 2.6.10 om analysen til patologer, lungeleger og onkologer i Helse Sør-Øst. 

Flytskjema for prosedyren finner du her.

 
EGFR-testing ved ikke-småcellet lungekreft.
 

Vi kan nå tilby egfr-testing ved ikke småcellet lungekreft for pasienter som er tiltenkt behandling med tyrosinkinasehemmere (gefitinib/erlotinib eller preparatnavn Iressa/Tarceva). Analyse utføres på tumorvev fiksert i bufret formalin( bufret formalin er nevnt  for det tilfelle at noen fortsatt  kan tenkes å benytte ikke-bufret formalin. Dette har betydning for analyseresultat). Analyse kjøres en gang pr uke og svar er antatt å foreligge iløpet av 14 dager.
Prøve rekvireres av lokal patolog etter anmodning fra kliniker (pt har vi neppe kapasitet til å rutinemessig analysere alle med ikke-småcellet lungekreft).

Vi trenger
1: Kopi av histologiremisse (hvis intet annet er oppgitt, sendes svar til rekvirerende patolog)
2: Utlån av originalsnitt med AVMERKET område på snitt med tumorvev uten nekrose- se nedenfor
3: Parafinblokk.

Prøver sendes pr post til: Lab. For molekylær patologi   c/o SINTEF, Boks 124 Blindern,     0314 Oslo. Besøksadresse: Forskningsveien 1, SINTEF, 0373 Oslo

Kommentar:
Vi skraper tumorvev fra parafinblokk. Dette betyr at den har en ujevn overflate ved retur. En nålebiopsi antas å inneholde tilstrekkelig tumorvev for analyse. 400- 500 tumorceller antas tilstrekkelig. Vi har validert analyse på ferskt tumorvev fra ca 150 resektat men har begrenset erfaring med klinisk materiale. Bruk av cytologisk materiale har vi ingen erfaring med – men prøver nå å teste dette ut. Andres erfaring tilsier at hos 10-20% av pasientene er der for lite materiale for egfr-testing i biopsier. Klinikere bør derfor tenke på mulighet for ekstra biopsimateriale i forbindelse med biopsering og patologer på at sparsomt biopsimateriale bør benyttes mest mulig effektivt, slik at analyseresultat ikke blir negativt pga for sparsomt materiale.

I noen tilfelle vil der fremkomme hemmende mutasjoner mhp behandling. Dette vil bli kommentert i prøvesvar fra lab. Når der foreligger både egfr-mutasjonsfremmende- og mutasjonshemmende forandringer må kliniker avgjøre hvorvidt der gis behandling. Klare anbefalinger foreligger ikke.

Rapporter fra Tyskland tyder på at ca 3% av plateepitelcarcinomer også har egfr-mutasjon (H Scott, pers. meddelelse).  Har man tiltenkt denne pasient gruppen behandling, bør trolig mutasjonsanalyse utføres.

 Peter Jebsen, Overlege                   epost:  Peter.Jebsen@Rikshospitalet.no