Norsk endokrinologisk forening

2020

To saker om utdanning

Den nye spesialistutdannelsen er under implementering. Dette er en viktig reform og det er viktig at vi ender opp med en god utdannelse for nåværende og fremtidige kolleger. Allerede nå er spesialitetskomiteen klare for å ta i mot ønsker om endring av læringsmål. I tillegg har det vært en dialog mellom spesialitetskomiteen og styret i norsk endokrinologisk forening angående volum og organisering av internundervisning, og vi ønsker å understreke at alle som skal utdanne endokrinologer må tilby lokal internundervisning om endokrinologiske temaer. Alle medlemmer skal ha mottatt disse sakene på e-post. Ta gjerne kontakt med foreningen om dette ikke er tilfellet.
13. november 2020
Utdanningsbolker

1: Fra spesialitetskomiteen: Forslag om endringer av læringsmålene i endokrinologi etterlyses

 Spesialitetskomiteene har som en av sine oppgaver å «gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning. ved utarbeidelse av forslag til endringer om læringsmål og til anbefalinger om læringsaktiviteter». Vi ønsker å involvere det endokrinologiske miljøet og etterlyser forslag til endringer.

Ny spesialistutdanning for leger ble iverksatt den 1. mars 2019. Den er bygget opp rundt spesifikke læringsmål. Mange av dere har nå høstet erfaringer og tiden er inne for en første evaluering og eventuell revisjon. 

Man ber nå om innspill fra medlemmer av Endokrinologisk forening om eventuelle ønskede endringer.

Er det læringsmål som mangler i spesialistutdanningen i endokrinologi, ønsker man å vekte annerledes («ha god kunnskap om» vs. «beherske»), eller er det læringsmål i utdanningen som ikke burde stå der?

Forslag om endringer sendes til leder av spesialitetskomiteen (ansgar.heck@medisin.uio.no ). Man ber om at forslag sendes før 1. des. 2020.

Aktuelle lenker:

Helsedirektoratet, Læringsmål for endokrinologi:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/endokrinologi/laeringsmal-for-endokrinolog

Spesialistforskriften (Søk «END» case sensitive):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9 

Temahefte:

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/temahefter/spesialitetene/Endokrinologi-END-temahefte.pdf

  

2: Orientering fra styret og spesialitetskomiteen: 

Det må gjennomføres minst 70 undervisningstimer av 45 minutter som omhandler endokrinologiske læringsmål per år.           
Minst 35 av disse undervisningstimene må være lokal endokrinologisk undervisning og kan ikke erstattes av nasjonalt videooverført undervisning.
Nasjonal videooverført undervisning kan være en del av undervisningopplegget, men kan ikke erstatte lokal endokrinologisk undervisning, jmf. punkt 2.