Norsk endokrinologisk forening

Eldre artikler

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.
25. januar 2013

Se vedlagte PDF fil av artikkel som har vært publisert i Tidsskriftet. Vi oppfordrer nå alle til å dele ut disse kortene til pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt. Et kort koster kr 8.20.

Sykehus i Helse Vest kan bestille kort hos Eystein Husebye på Haukeland

eystein.husebye@helse-bergen.no

Sykehus i Helse Midt kan bestille kort hos Kristian Fougner St.Olavs Hospital

Kristian.Fougner@stolav.no

Sykehus i Helse Nord kan bestille kort hos Johan Svartberg UNN

Johan.Svartberg@unn,no

Sykehus i Helse Sør Øst kan bestille kort hos Anders P Jørgensen OUS, RIkshospitalet

andjoe@ous-hf.no