Medlemsinfo 19.6.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening 

Følg NFA - Klikk Facebookmerket

 

Norsk gjennomslag i europeisk fagpolitikk

Et arbeid startet av NFAs faggruppe mot overdiagnostikk i 2013 av Morten Laudal er nå blitt offisiell europeisk fagpolitikk. 

Les Wonca Europe sitt 'Position Paper on Overdiagnosis and Action to Be taken' her.  

 

Ny spesialistutdanning for leger. Ansvar og oppgaver for kommunene

Den 8. desember 2016 ble ny forskrift om spesialistutdanning for leger fastsatt. Utdanningen består nå av tre deler hvor LIS 1 erstatter turnus. Det vil først og fremst være overgangen til læringsmål og godkjenning av disse som vil være nytt for kommunene. 

Reguleringen av spesialistutdanningen i allmennmedisin for del 2 og 3 er nå på høring og forventes vedtatt innen utgangen av 2018. 

Les brevet fra Helsedirektoratet her.

Kan kommunen pålegge fastleger å bruke et bestemt internkontrollsystem, eller kan fastleger velge leverandør selv? 

Svaret på spørsmålet vil være forskjellig avhengig av om fastlegene er ansatt i kommunen eller næringsdrivende. I kommunen kan fastlegen pålegges et bestemt internkontrollsystem. For næringsdrivende fastleger har ikke kommunen rettslig grunnlag for å pålegge fastlegene å bruke et bestemt internkontrollsystem. Ved "8.2. – avtale" avhenger svaret av hva som er avtalt mellom legen og kommunen. 

Les den juridiske avklaringen her. 

Allmennmedisinsk forskning - hva slags prosjekter får midler? 

Denne våren har Allmennmedisinsk forskningsutvalg og Allmennmedisinsk forskningsfond som vanlig delt ut midler til forskningsprosjekter og ph.d. prosjekter. 

Se oversikt over tildelingene fra AFU her og tildelingene fra AMFF her. 

Kreftforeningens Sjekkdeg-kampanje for å få kvinner til å ta livmorhalsprøve

Årets #sjekkdeg-kampanje starter 1. september. Budskapet til kvinnene er:

Når du får brevet fra Kreftregisteret, ring fastlegen.

Sjekk deg. Unngå livmorhalskreft.

Les mer om kampanjen her.

Tre ferske doktorgradsavhandlinger

Holgeir Skjeie forsvarte sin avhandling 'Acupuncture treatments for infantile colic' 24. mai 2018. Åse Ruth Eggemoen forsvarte sin avhandling 'Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population' 31. mai 2018. Anette Fosse forsvarte sin avhandling 'Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle' 14. juni 2018.

Les om alle avhandlingene på AMFFs hjemmeside

NFA gratulerer!

Allmennytt - utvalgte nyheter for allmennpraksis fra Helsebiblioteket

Medlemsinfo har i hver utgave et bidrag fra Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjeneste i Helsebiblioteket, med viktige fagnyheter for allmennpraksis.

Kort kurs i mindfulness ga varige resultater hos studenter

En longitudell studie  av psykolog- og legestudenter over 6 år i Norge har vist at et 15 timers kurs med mindfulness trening ga mer velvære og bedre mestring av stress og problemer sammenlignet med kontrollgruppen. Den positive effekten kunne måles til tross for liten grad av oppfølging av praktiske mindfulnessøvelser. Michael de Vibe er førsteforfatter til studien  

Hvor fant jeg nyheten?

PLOSone er et velrennomert openaccesstidsskrift som Helsebiblioteket lenker opp til. 

Praktisk prosedyre: Fjerning av stor hudtumor

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv  spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Videosnutten viser kirurgisk fjerning av relativ stor hudtumor (basalcellekarsinom) med egen flap-teknikk. Det er ikke gitt at alle skal gjøre dette, men behovet kan være økt ved lang reisevei eller lang ventetid til spesialist.

Se instruktiv video her.

 

Stillingsutlysninger 

Spesialrådgiver i medisinsk fagavdeling (NFAs sekretariat) 

Se hele utlysningen her. 

To faste stillinger ledige for leger innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester

Se hele utlysningen her.

Kurs og konferanser

NFA bekjentgjør her etter henvendelse fra arrangører, aktuelle kurs og konferanser med lenke til arrangørens hjemmeside

Primærmedisinsk uke 2018!

I år kan man velge mellom hele 44 spennende kurs med variert tematikk. Blant årets nyheter er de kliniske emnekursene i allergiske og atopiske sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer og et klinisk emnekurs om ’helhetlig helseforståelse’. 

Som tidligere blir det en egen "forskningsdag" med presentasjoner av allmennmedisinske prosjekter.

Gjør gjerne dette til en felles begivenhet for hele legekontoret, for her er det kurs for både leger og medarbeidere! 

Vel møtt på PMU 2018 i perioden 22.-26. oktober!

Meld deg på her. 

Hurtigrutekurset 2018

26. oktober - 30. oktober på M/S Finnmarken. Tema for årets kurs er ungdomshelse. Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs med 23 timer for spesialiteten allmennmedisin. Utdanningsfond II kan søkes for dekning av utgifter til reise og opphold.  

Meld deg på her innen 25. juni. 
 

Nordic Congress of General Practice 2019

The Nordic Congress of General Practice builds on a rich tradition of pioneering research in general medicine. This event will have a special focus on core values, current challenges and changing practice.

Aalborg 17.-20. juni 2019 –See video about the conference orsign up for the newsletter.

Redaktør: tor.carlsen@legeforeningen.no