Allmennmedisinsk utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget er et fast underutvalg i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) . Utvalget skal arbeide for å fremme allmennmedisin innen grunnutdanningen og fremme videre- og etterutdanningen for allmennmedisinen. Utvalget skal stimulere til og koordinere kurs for allmennleger, bruk av god pedagogikk og fremme allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling.

Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med styret i NFA, spesialitetskomiteen, legeforeningens koordinatorer og internasjonale kontakter, lokale kurskomiteer og universitetenes allmennmedisinske enheter og koordinatorer. 

Utvalget har som oppgave å være en ressursgruppe for kursarrangører og andre som trenger bistand i sitt arbeid med utdanningsaktiviteter for allmennleger. Utvalgets medlemmer bidrar gjerne med sin brede erfaring fra veiledning, undervisning og kursaktivitet. 

Utvalget har et særlig ansvar for å oppfylle avtalen av 3. april 2006 mellom NSAM og Aplf om videreføringen av Aplfs kurs. Avtalen er en del av NFAs vedtekter. Allmennlegeforeningen (tidliger Aplf) og NFA samarbeider om disse kursene.

Utdanningsutvalget innstiller til NFA's skribentpris, som er omtalt her

Utdanningsutvalgets internasjonale tittel er: The Norwegian Committee on Education and Specialization in General Practice (NCE), a board in the Norwegian College of General Practice. 

 

Utvalgets sammensetning 2022-2024

Utdanningsutvalget består av leder, nestleder, fire valgte medlemmer og én observatør oppnevnt av Allmennlegeforeningens styre. Det velges tre varamedlemmer. Utvalget velges på NFA årsmøte i partallsår og fungerer i to år fra 1. september samme år.  

 • Leder Morten Munkvik
 • Nestleder Odd Martin Vallersnes
 • Medlem Alf David Myklebust
 • Medlem Kari Ersland
 • Medlem Tom Erik Aarøen
 • Medlem Anja Mørch-Rasmussen
 • Varamedlem Sophie Berg
 • Varamedlem Synne Martinsen
 • Varamedlem Ida Vabø
 • Observatør AF: Gudmund Nodeland Myhren (2023-25)
 • Observatør Nmf: Maja Mikkelsen