Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et fast underutvalg i NFA , og har som mandat å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme videre og etterutdanning.

Utdanningsutvalget skal arbeide for å fremme allmennmedisinen innen grunnutdanningen og fremme videre- og etterutdanningen for allmennmedisinen, herunder stimulere til og koordinere kurs for allmennleger, bruk av god pedagogikk og fremme allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling.

Utdanningsutvalget skal stimulere til og koordinere kurs, fremme allmennmedisinsk publisering og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med styret i NFA, spesialitetskomiteen, universitetenes koordinatorkontorer og allmennmedisinske institutter og de lokale kurskomiteer.

Utvalget har som oppgave å være en ressursgruppe for kursarrangører og andre som i i sitt arbeid med utdanningsaktiviteter for allmennleger har behov for bistand . Utvalgets medlemmer har bred erfaringer fra veiledning , undervisning og kursaktivitet , og bidrar gjerne med hjelp .

Utdanningsutvalget består av leder, nestleder, 4 valgte medlemmer og én observatør oppnevnt av Allmennlegeforeningens styre. Det velges 3 varamedlemmer.

Arbeidet skal skje i nært samarbeid med styret, spesialitetskomitéen i allmennmedisin, universitetenes koordinatorkontor og allmennmedisinske institutter/seksjoner, koordinatorene i Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisins (NFA) representanter i lokalforeningens kurskomitéer og foreningens internasjonale kontakter.

Utvalget har et særlig ansvar for å oppfylle avtalen av 3. april 2006 mellom NSAM og Aplf om videreføringen av Aplfs kurs. Avtalen er en del av NFAs vedtekter. Allmennlegeforeningen (tidliger Aplf, nå AF) og NFA samarbeider om disse kursene.

Utdanningsutvalgets internasjonale tittel er: The Norwegian Committee on Education and Specialization in General Practice, A Board in NCGP med forkortelse NCE.

Medlemmer i Utdanningsutvalget 2020-2022

Følgende ble valgt på NFAs årsmøte 11.06.20

  • Leder Frode Oosterling
  • Nestleder Odd Martin Vallersnes
  • Medlem Nina Helberg Aurebekk
  • Medlem Robert Tunestveit
  • Medlem Alf David Myklebust
  • Medlem Morten Munkvik

 

  • Vara Marianne Franing
  • Vara Øystein Nordal Moe
  • Vara Åsne Flatland
  • Observatør fra Allmennlegeforeningen: Peter Christersson; vara Dragan Zerajic