Stipend fra AFU vår 2019

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin.
Illustrasjonsbilde av bøker
Foto: Colourbox

Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 42.000 i lønnsmidler, inntil kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 i reisemidler til veilederens institutt. Drifts- og reiseutgifter må legitimeres.

Stipendiatene forventes å være tilknyttet et av de allmennmedisinske universitets- og forskningsenhetene, ved en veileder. Ved tildeling følges AFUs statutter, som sier følgende:

Stipend skal gis til prosjekter med en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten. Stipend kan tildeles forsknings-, undervisnings- og fagutviklingsprosjekter. Stipendet skal gjøre det mulig å ta fri fra primærmedisinsk praksis for å arbeide med eller planlegge prosjektet. Maksimalt bør hvert prosjekt tildeles 6 måneder, eventuelt delt på flere perioder. Det bør tas hensyn til en rettferdig fordeling mellom kjønn og landsdeler i tillegg legges det vekt på at:

1. Søker er uten tidligere forskningserfaring

2. Prosjektet har høy allmenn- og samfunnsmedisinsk relevans

3. Prosjektideen er original

4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid

5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen finansiering

Hvis årets kvote ikke brukes opp av søkere fra primærhelsetjenesten, blir også andre leger eller annet helsepersonell med interesse for eller tilknytning til primærhelsetjenesten vurdert. AFU foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de respektive institutter.

Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, under Nidaroskongressen eller i andre faglige sammenhenger. Forskning i allmennmedisin teller i etterutdanningen, jfr. spesialistreglene.

Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig her.

Ytterlige informasjon gis ved sekretariatet eller ved et av de allmennmedisinske instituttene.

Søknader sendes elektronisk i pfd-format til AFU, se linken ovenfor, innen 15. mars, 2019.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
v/ Tove Rutle
Tlf: 90 78 46 32

E-postadresse: rmrtove@gmail.com

Søknader som er sendt etter søknadsfristen blir ikke tatt i betraktning.